Modernizácia cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné

IROP - Integrovaný regionálny operačný program
MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program – IROP programovacie obdobie 2014 – 2020

Názov projektu: Modernizácia cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné
Miesto realizácie projektu:  Hudcovce, Topoľovka
Termín realizácie:  01/2016 – 08/2023
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Celkové náklady: 1 311 670,09 EUR
NFP (EÚ): 741 906,33 EUR
Základné informácie o projekte

Cieľ

Zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné.

Popis projektu

Prešovskému samosprávnemu kraju bola v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom Modernizácia cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné.

Celková dĺžka úpravy cesty II/558  v km 4,674 – km 5,714 predstavuje 1,040 km. Účelom rekonštrukcie komunikácie je stabilizovanie cestného telesa cesty druhej triedy, zlepšenie odtokových pomerov komunikácie a aj priľahlého územia, zlepšenie povrchových vlastností vozovky a zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

Predmetná stavba je členená na časti stavby (objekty) v zmysle triedenia stavebných prác podľa klasifikácie stavieb. Stavba je rozčlenená nasledovne:

Zlepšením napojenia obcí a mestských oblastí na cesty I. triedy a infraštruktúry TEN-T sa napomôže vyváženejšiemu územnému rozvoju a umožní sa prístup k základným sociálnym službám. Celkovo sa zlepšia podmienky cestnej dopravy pre obyvateľov a návštevníkov funkčného regiónu Prešov, Vranov nad Topľou a Humenné. Okrem iného, na trase modernizovanej komunikácie sa zlepší prístup obyvateľov okolitých obcí k železničným staniciam ŽSR na trati vedúcej do krajského mesta Prešov, resp. okresných miest Humenné a Vranov nad Topľou.

Dňa 16.06.2021 objednávateľ odovzdal stavenisko zhotoviteľovi stavebných prác, týmto dňom vzniklo pre zhotoviteľa právo vstupu na stavenisko na predmetnej stavbe na úseku cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka.

Dňa 30.4.2021 bola dodaná a osadená informačná tabuľa pre projekt „Modernizácia cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné“.

Dňa 11.5.2021 bola podpísaná Zmluva o poskytovaní služieb na výkon činnosti stavebného dozoru a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti.

Dňa 4.11.2022 bolo ukončené preberacie konanie a stavba bola prevzatá do užívania.

Fotogaléria

Publikované: 19. 2. 2024

Aktualizované: 6. 3. 2024