Modernizácia cesty II/545 - úsek Kapušany - Demjata

IROP - Integrovaný regionálny operačný program
MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program – IROP programovacie obdobie 2014 – 2020

Názov projektu: Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demjata
  Termín realizácie: 02/2016 – 10/2020
Žiadateľ:Prešovský samosprávny kraj (PSK)
Prioritná os: Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Celkové náklady:5 020 205,63 EUR
NFP (EÚ + ŠR):4 763 846,62 EUR
Základné informácie o projekte

Cieľ

Zlepšenie mobility v okrese Prešov.

Popis projektu

V rámci projektu je riešená rekonštrukcia cesty II/545 na dvoch úsekoch:

Úsek II/545 Kapušany

Účelom stavby rekonštrukcia cesty II/545 Kapušany je riešiť nevyhovujúci stav cestnej komunikácie na úseku obce Kapušany a zabezpečenie bezpečnej premávky. Začiatok úpravy je v km 0,000 a koniec úpravy je v km 1,325. Dĺžka celkovej úpravy je 1 325m.

Navrhnutá je rekonštrukcia troch mostných objektov, ktoré vykazujú nevyhovujúci stav a ktoré sú pravidelne zaťažované ťažkou nákladnou dopravou. Oprava mostných objektov spočíva v sanácií spodnej stavby, sanácií hydroizolácii, trámov, spriahujúcej dosky, celkovej hornej stavby mosta a ostatného príslušenstva. Súčasťou stavby je aj oprava nevyhovujúceho stavebnotechnického stavu vozovky, šírkových parametrov komunikácie a oprava cestných priepustov na predmetnom úseku. V rámci stavby je riešená rekonštrukcia mosta ev.č.545-003 (SO 04) premosťujúca túto železničnú trať a oprava vozovky s doplnením resp. výmenou bezpečnostných zariadení.

Úsek II/545 Kapušany – Raslavice

Účelom rekonštrukcie cesty II/545 Kapušany – Raslavice je odstránenie nevyhovujúceho stavebno – technického stavu vozovky a systému odvodnenia cesty II/545 v úseku Fulianka – Demjata v km 0,100 – km 4,550 a km 5,372 56 – km 6,305 navrhovanej úpravy cesty (km 3,414 – km km 7,864 a km 8,686 – km 9,619 kumulatívneho staničenia jestvujúcej komunikácie). Trasa rekonštruovaného úseku cesty II/545 prechádza extravilánom medzi obcami Fulianka a Demjata a za obcou Demjata. V obci Tulčík prechádza cesta zastavaným územím s priamou obsluhou priľahlého územia (autobusové zastávky, vjazdy k rodinným domom, občianskej vybavenosti a na odstavné a parkovacie plochy), s úrovňovými križovatkami s miestnymi komunikáciami. Dĺžka rekonštruovaného úseku cesty je 5383 m (km 0,100 – km 4,550 a km 5,372 – km 6 305 navrhovanej úpravy).

Rekonštrukciou cesty II/545 v úseku od križovatky s cestou III/3458 do obce Fulianka v km 0,100 – 0,332 sa zabezpečí odstránenie bodovej závady a normou požadované rozhľadové pomery. Rekonštrukcia cesty II/545 na zvyšnom úseku rešpektuje jestvujúcu priestorovú polohu cesty so šírkou jazdných pruhov 3,5 m, upravuje vodiaci prúžok na šírku 0,25 m a spevnenú krajnicu na šírku min. 0,25 m (na úseku cesty Fulianka – Demjata) a min.1,5 m (na úseku cesty za obcou Demjata). Rekonštrukcia komunikácie spočíva vo výmene horných asfaltových vrstiev vozovky podľa miery ich rozrušenia a únosnosti v celkovej hrúbke 50-120 mm, v zabudovaní plošných výstužných prvkov na zvýšenie únosnosti a životnosti vozovky a v zlepšení odvádzania zrážkových vôd z povrchu vozovky.

V rámci rekonštrukcie cesty II/545 budú zrekonštruované aj existujúce priekopy, rigoly, priepusty (SO 05), bezpečnostné zariadenia a mostne zvršky mostov 545-008 (SO 02), 545-010 (SO 03), 545-015 (SO 04) a obnovené zvislé a vodorovné dopravné značenie dotknutého úseku cesty.

Výsledky a dopady projektu

Dňa 03.07.2019 objednávateľ odovzdal stavenisko zhotoviteľovi stavebných prác, týmto dňom vzniklo pre zhotoviteľa právo vstupu na stavenisko na predmetnej stavbe na úseku cesty II/545 Kapušany a II/545 Kapušany – Raslavice.

Dňa 23.08.2019 bola dodaná a osadená informačná tabuľa na mieste realizácie aktivít projektu v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu IROP 2014 – 2020.

Dňa 15.10.2020 bol podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, na základe ktorého Zhotoviteľ odovzdal dielo Objednávateľovi podľa ZoD č. 824/2019/OM a zároveň odovzdal do užívania SÚC PSK Prešov, stavebné objekty:

II/545 Kapušany

II/545 Kapušany – Raslavice

Fotogaléria

Publikované: 16. 2. 2024

Aktualizované: 6. 3. 2024