Modernizácia cesty II/545 - úsek Janovce - Kľušov

IROP - Integrovaný regionálny operačný program
MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program – IROP programovacie obdobie 2014 – 2020

Názov projektu: Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce - Kľušov
Termín realizácie:02/2016 – 07/2020
  Žiadateľ:   Prešovský samosprávny kraj (PSK)
Prioritná os: Prioritná os 1:  Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Celkové náklady:2 221 986,69 EUR
NFP (EÚ + ŠR): 2 110 887,36 EUR
Základné informácie o projekte

Cieľ

Zlepšenie mobility v okrese Prešov.

Popis projektu

Cesta II/545 spája sídelné útvary krajského mesta Prešov a okresného mesta Bardejov a v rámci Koncepcie územného rozvoja Slovenska tvorí tzv. šarišskú rozvojovú os Prešov – Bardejov – hranica Poľská republika. Predmetná cesta je zároveň využívaná ako spojnica priemyselných a kultúrnych centier Prešovského samosprávneho kraja. Cesta II/545 slúži k napojeniu priľahlých miest a silne rozvinutých a husto osídlených obcí v severnej časti Prešovského samosprávneho kraja na cestu I/18 a diaľničnú sieť D1.Predmetom projektu je modernizácia a zvýšenie bezpečnostných parametrov cesty II/545 v úsekoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území obcí Janovce, Kobyly a Kľušov. V rámci stavby je riešená stavebná úprava cesty II/545 v úseku od km 18,143 – 27,073 (celková dĺžka rekonštruovanej komunikácie 8,930 km),rekonštrukcia 2 mostných objektov, výmena a doplnenie zvodidiel, realizácia bezpečnostných dopravných subsystémov. Cieľom navrhovanej rekonštrukcie je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zvýšenie dopravného komfortu užívateľov komunikácie, predĺženie životnosti dotknutých stavebných objektov a zlepšenie systému odvodnenia komunikácie.

Výsledky a dopady projektu

Dňa 10.07.2019 zhotoviteľ prevzal stavenisko od objednávateľa, zároveň zhotoviteľ požiadal stavebný dozor o povolenie prípravných prác, následne 15.07.2019 bol stavebným dozorom tento návrh odsúhlasený. Dňa 18 a 19.07.2019 sa začalo s predrealizačným zameraním stavby autorizovaným geodetom a následne 23.07.2019 sa začali práce na stavebnom objekte SO 01 v rámci tohto stavebného objektu boli započaté práce na mostnom objekte č. 545-026 dňa 25.07.2019, na mostnom objekte č. 545-027 sa začalo s prácami dňa 8.10.2019. Stavebné práce na stavebnom objekte SO 03 Pruh pre pomalé vozidla boli začaté 15.07.2019.

Dňa 23.08.2019 bola dodaná a osadená informačná tabuľa na mieste realizácie aktivít projektu v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu IROP 2014 – 2020.

Dňa 14.08.2020 bol podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, na základe ktorého Zhotoviteľ odovzdal dielo Objednávateľovi podľa ZoD č. 822/2019/OM a zároveň odovzdal do užívania SÚC PSK Prešov, stavebné objekty:

Fotogaléria

Publikované: 19. 2. 2024

Aktualizované: 6. 3. 2024