Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok – Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v okresoch

IROP - Integrovaný regionálny operačný program
MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program – IROP programovacie obdobie 2014 – 2020

Názov projektu: Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok – Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v okresoch
Miesto realizácie projektu:  Abrahámovce, Ľubica, Vlková, Vrbov
Termín realizácie:  06/2020 – 12/2022
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Celkové náklady: 2 353 408,34 EUR
NFP (EÚ): 2 235 737,92 EUR
Základné informácie o projekte

Cieľ

Zlepšenie mobility v okrese Kežmarok a Levoča.

Popis projektu

Riešená cesta II/536 plní funkciu napojenia spádových obcí do okresného mesta Kežmarok v severnom smere, taktiež zabezpečuje priame napojenie mesta Spišská Nová Ves. Spojenie priľahlých miest Poprad a Levoča je zabezpečené prostredníctvom ciest I/18 a D1. Zároveň riešená cestná komunikácia je alternatívnym spojením Thermal parku Vrbov a TEN-T siete, keďže cesta II/536 je následne napojená na cesty I/18, I/66 a D1 smerujúce na súhrnnú sieť TEN-T. V rámci stavby je riešená modernizácia cesty II/536 na úseku Spišský Štvrtok – Kežmarok so začiatkom úpravy v km 32,240 a cez obce Abrahámovce, Vlková a Vrbov s koncom úpravy v km 39,972 v dĺžke 7,732 km, výstavba nového priepustu DN 800 v km 33,006 a doplnenie meteorologickej stanice v obci Vrbov. Realizáciou projektu sa eliminujú nebezpečné prvky, čo bude mať priaznivý vplyv na skrátenie doby jazdy na cestnej komunikácií, prispeje sa k úspore cestovného času verejnou osobnou dopravou, zlepší sa plynulosť premávky a tým jej bezpečnosť dopravy. Celkovo sa zlepšia podmienky cestnej dopravy pre obyvateľov a návštevníkov funkčného regiónu Prešov, Kežmarok a Spišská Nová Ves. Tieto skutočnosti budú úmerne vplývať na zvýšenie atraktivity regiónu, zvýši sa mobilita a ekologická doprava, čo zlepší kvalitu životného prostredia dotknutej krajiny. Výsledkom projektu je najmä rekonštrukcia a modernizácia cesty II. triedy v dĺžke 7,732 km.

Verejne obstarávanie na zhotoviteľa stavby  bolo ukončené 21.1.2021 vyhlásením víťaznej ponuky. Prešovský samosprávny kraj pristúpil k podpisu zmluvy o dielo č. 06-4300/IROP/2021 na stavebné práce k projektu dňa 03.03.2021.Štandardná ex-post kontrola bola ukončená správou z 4.5.2021. Zmluva nadobudla účinnosť 06.05.2021. Dňa 07.06.2021 objednávateľ odovzdal stavenisko zhotoviteľovi stavebných prác.

Dňa 30.4.2021 bola dodaná a osadená kovová informačná tabuľa

Dňa 11.5.2021 bola podpísaná zmluva o poskytnutí služieb na stavebný dozor s poskytovateľom AE Dozoring s.r.o. v celkovej sume 33 508,80 EUR;

Aktivity projektu

Fotogaléria

Publikované: 19. 2. 2024

Aktualizované: 6. 3. 2024