Modernizácia cesty II/534 Poprad-Starý Smokovec, 1.etapa

IROP - Integrovaný regionálny operačný program
MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program – IROP programovacie obdobie 2014 – 2020

Názov projektu: Modernizácia cesty II/534 Poprad-Starý Smokovec, 1.etapa
Miesto realizácie projektu:  Veľká, Veľký Slavkov
Termín realizácie:  08/2019 – 08/2023
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho
Celkové náklady: 2 589 301,75 EUR
NFP (EÚ+ŠR):   1 722 217,50 EUR
Základné informácie o projekte

Cieľ

Zlepšenie mobility v okrese Poprad.

Popis projektu

Prešovskému samosprávnemu kraju bola v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec – 1. etapa.

Riešená cesta II/534 sa začína na okraji Popradu, kde sa začína na križovatke s I/18 odkiaľ pokračuje križovatkami s cestami III/3082, D1, III/3093, III/30801 a končí na križovatke s cestou II/537 v meste Vysoké Tatry v časti Starý Smokovec v celkovej dĺžke 3,077 km.

Predmetná stavba je členená na časti stavby (objekty) v zmysle triedenia stavebných prác podľa klasifikácie stavieb. Stavba je rozčlenená nasledovne:

Začiatok rekonštruovaného úseku č.1 (km 0,750 SO 01) v rámci I. etapy je v km 0,750 cesty II/534 za mostom nad Velickým potokom a koniec úseku v km 1,260 cesty II/534 pred križovatkou s diaľnicou D1 Vysoké Tatry.

Začiatok rekonštruovaného úseku č. 2 (km 0,000 SO 02.1) v rámci I. etapy je v km 1,748 cesty II/545 za križovatkou s diaľnicou D1 Vysoké Tatry a koniec úseku č.2 (km 2,567 SO 02.1) v rámci I. etapy je v km 4,315 cesty II/545.

Na oboch mostných objektoch v km 0,700 cesty II/534 nad Velickým potokom a v km 1,850 cesty II/534 nad Červeným potokom je potrebné odstránenie jestvujúceho mostného zvršku po úroveň povrchu nosnej konštrukcie, vybudovanie  spriahujúcej dosky, hydroizolačnej vrstvy, nových ríms s bezpečnostnými zariadeniami a novej asfaltovej vozovky.

Zlepšením napojenia obcí a mestských oblastí na cesty I. triedy a infraštruktúry TEN-T sa napomôže vyváženejšiemu územnému rozvoju a umožní sa prístup k základným sociálnym službám. Celkovo sa zlepšia podmienky cestnej dopravy pre obyvateľov a návštevníkov funkčného regiónu Poprad, Kežmarok a Levoča. Okrem iného, na trase modernizovanej komunikácie sa zlepší prístup obyvateľov okolitých obcí k železničným staniciam ŽSR na trati vedúcej do okresného mesta Poprad, resp. okolitých obcí.

Dňa 31.05.2021 objednávateľ odovzdal stavenisko zhotoviteľovi stavebných prác, týmto dňom vzniklo pre zhotoviteľa právo vstupu na stavenisko na predmetnej stavbe na úseku cesty II/534 Poprad-Starý Smokovec – 1. etapa.

Dňa 15.11.2022 prijímateľ prevzal dielo, ktoré sa týkalo týchto častí:

SO 01 Modernizácia cesty II/534, úsek č.1

SO 02.1 Modernizácia cesty II/534, úsek č.2 – 1. časť

SO 04 Rekonštrukcia dláždených priekop a kanalizácií, úsek č 1

SO 05.1 Rekonštrukcia dláždených priekop a kanalizácií, úsek č 2 – 1.časť

SO 06 Rekonštrukcia mosta č. 004 v km 0,700 cesty II/534 nad Velickým potokom

SO 07 Rekonštrukcia mosta č. 006 v km 1,850 cesty II/534 nad Červeným potok

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu II/534 Poprad-Starý Smokovec bol podaný na okresnom úrade v Poprade.

Fotogaléria

Publikované: 6. 3. 2024

Aktualizované: 6. 3. 2024