Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec

IROP - Integrovaný regionálny operačný program
MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program – IROP programovacie obdobie 2014 – 2020

Názov projektu: Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec
Termín realizácie:03/2016 – 09/2020
Žiadateľ:Prešovský samosprávny kraj (PSK)
 Prioritná os: Prioritná os 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Celkové náklady:3 586 540,57 EUR​ 
NFP (EÚ): 3 407 213,54 EUR
Základné informácie o projekte

Cieľ

Zlepšenie mobility v okrese Poprad.

Popis projektu

Prešovskému samosprávnemu kraju bola v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec.

Cieľom daného projektu je zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. Riešený úsek sa nachádza na ceste II/534 Poprad – Starý Smokovec, s celkovou dĺžkou modernizácie cestného telesa 5,273 km. Modernizácia cesty spočíva vo výmene poškodených asfaltových vrstiev vozovky, úpravu priesečnej križovatky a rekonštrukciu dláždených priekop a uličných vpustí.

Modernizácia uvedeného úseku komunikácie spolu s úpravou jestvujúcej priesečnej križovatky ciest II/534 a III/3081 zabezpečí zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy v danom úseku cestnej komunikácie.

Rekonštrukciou vozovky sa prirodzeným spôsobom zrýchli spojenie okresného mesta Poprad s mestom Vysoké Tatry, ako aj spojenie s TEN-T trasou a napojenie na medzinárodnú leteckú a železničnú dopravu. Rekonštrukciou vozovky sa zvýši komfort jazdy znížením otrasov a hluku. Riešená priesečná križovatka ciest II/534 a III/3081 bude disponovať osvetleným priechodom pre chodcov a akusticko-psychologickou brzdou, čo zvýši bezpečnosť cestnej premávky motorových a nemotorových účastníkov.

Realizácia projektu rieši taktiež zriadenie zastávkových pruhov pre autobusy a nadväzuje na návrh projektového zámeru v ŠC 1.2.1. IROP „Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia“ a „Informačné systémy nástupných a vybudovanie siete prestupových uzlov“.

Celkovo sa zlepšia podmienky cestnej dopravy pre obyvateľov a návštevníkov funkčného regiónu. Tieto skutočnosti budú pozitívne vplývať na zvýšenie atraktivity regiónu, zvýši sa mobilita a ekologická doprava, čo zlepší dostupnosť obyvateľov k sociálnym službám, zlepší mobilitu pracovnej sily, tovaru a služieb ako aj kvalitu životného prostredia dotknutej krajiny.

Výsledky a dopady projektu

Fotogaléria

Publikované: 16. 2. 2024

Aktualizované: 6. 3. 2024