Eliminácia bezpečnostných rizík - mosty, oporné múry - cesta II/537

IROP - Integrovaný regionálny operačný program
MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program – IROP programovacie obdobie 2014 – 2020

Názov projektu: Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537
Miesto realizácie projektu:  Vysoké Tatry cesta II/537 na mostoch a oporných v múroch v km od 33,960 – do 52,000
Termín realizácie:  07/2021 – 12/2023
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Celkové náklady: 6.490.664,44 EUR
NFP (EÚ+ŠR): 6.166.131,22 EUR
Dátum uzavretia zmluvy: 30.06.2021
Dátum účinnosti zmluvy:07.07.2021
Základné informácie o projekte

Cieľ

Cieľom projektu je eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537. 

Popis projektu

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 je zameraná na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie v súvislom úseku a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie. Ťažisko stavebných prác spočíva v rekonštrukcii vozovky cesty, cestných priepustov, mostných objektov a múrov. Jestvujúca cestná komunikácia II/537 prechádza  extravilánom a intravilánom viacerých obcí v smere od Liptovského Hrádku, kde sa napája na cestu I/18 a diaľnicu D1 až po Tatranskú Kotlinu, kde je napojená na cestu I. triedy I/66. Predmetný projekt rieši jej rekonštrukciu na vybraných úsekoch od km 33,960 – 52,000 v celkovej dĺžke 2,782 km.

Predmetná cesta II/537 je regionálneho významu a spája 2 kraje Prešovský samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj, prostredníctvom ciest I/18, I/66 a diaľnicu D1 a je priamym prepojením miest a obcí Liptovský Hrádok a Vysoké Tatry a následne nepriamym spojením s mestom Poprad v okresoch Liptovský Mikuláš a Poprad. Cestná komunikácia v navrhovanom úseku spája sídelné útvary mesta Liptovský Hrádok, Vysoké Tatry a Poprad. Ide o cestu, ktorá je vo veľkej miere v správe žiadateľa s pomerne vysokou intenzitou dopravy v rámci ciest II. a III. tried. Elimináciou bezpečnostných rizík na ceste II/537 sa zlepší tiež dostupnosť k centrám osídlenia prvej, druhej a tretej skupiny a k ich sociálnej infraštruktúre a v neposlednom rade samozrejme vysokou podporou turizmu v tomto regióne. Realizáciou projektu sa vytvoria predpoklady na výrazne zlepšenie plynulosti cestnej verejnej osobnej dopravy.

 Projekt je zameraný na kvalitatívne zlepšenie infraštruktúry zabezpečujúcej dostupnosť verejných služieb, zabezpečuje dostupnosť k priemyselným parkom, projekt prispieva k prepájaniu centier osídlenia, zabezpečuje prístup k základným sociálnym službám a v neposlednom rade je projekt zameraný na podporu turistického ruchu v regióne. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom projektu je regionálna komunikácia zabezpečujúca denné dochádzanie za prácou má projekt prínos aj k tvorbe pracovných miest, podpore podnikania a rozvoju komunít v región

Predmetná stavba je členená na časti stavby (objekty) v zmysle triedenia stavebných prác podľa klasifikácie stavieb. Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 je rozčlenená nasledovne:

Stavebné práce boli ukončené dňa 15.11.2023.

Fotogaléria

Publikované: 12. 2. 2024

Aktualizované: 6. 3. 2024