Eliminácia bezpečnostných rizík - mosty na ceste II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

IROP - Integrovaný regionálny operačný program
MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program – IROP programovacie obdobie 2014 – 2020

Názov projektu: 
Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 v úseku Malá Poľana - Medzilaborce
Termín realizácie:   02/2016 – 10/2020
Žiadateľ:Prešovský samosprávny kraj (PSK)
Prioritná os: 
Prioritná os 1:  Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Celkové náklady:4 155 739,38 EUR
NFP (EÚ + ŠR):3 947 952,41 EUR
Základné informácie o projekte

Cieľ

Zlepšenie mobility v okrese Prešov.

Popis projektu

Výsledky a dopady projektu

Dňa 03.07.2019 objednávateľ odovzdal stavenisko zhotoviteľovi stavebných prác, zároveň zhotoviteľ  požiadal zástupcu objednávateľa stavby o povolenie k zahájeniu stavebných prác na predmetnej stavbe na úseku cesty II/575 Malá Poľana – Medzilaborce.

Dňa 16.07.2019 boli započaté stavebné práce na SO 03 Rekonštrukcia mostného objektu 575-016, 17.07.2019 na SO 04 Rekonštrukcia mostného objektu 575-017, 22.07.2019 na SO 05  Rekonštrukcia mostného objektu 575-018 a dňa 08.07.2019 na SO 07 Rekonštrukcia mostného objektu 575-020. Dňa 01.10.2019 sa začalo so stavebnými prácami na SO 02 Rekonštrukcia mostného objektu 575-015.

Dňa 23.08.2019 bola dodaná a osadená informačná tabuľa na mieste realizácie aktivít projektu v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu IROP 2014 – 2020.

Dňa 03.08.2020 bol podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, na základe ktorého Zhotoviteľ odovzdal dielo Objednávateľovi podľa ZoD č. 820/2019/OM a zároveň odovzdal do užívania SÚC PSK Prešov, stavebné objekty:

Dňa 14.09.2020 bolo vydané oznámenie OU-HE-OCDPK-2020/0100673-002 o začatí kolaudačného konania vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia na stavebný objekt „II/575 Malá Poľana – Medzilaborce, SO 07 Rekonštrukcia mostného objektu č. 575-020“ v k.ú. obce Krásny Brod vrátane objektu stavby „SO 10 Rekonštrukcia verejného osvetlenia na moste 575-020“.

Dňa 01.10.2020 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie OU-HE-OCDPK-2020/0100673-005 na stavebný objekt „II/575 Malá Poľana – Medzilaborce, SO 07 Rekonštrukcia mostného objektu č. 575-020“ v k.ú. obce Krásny Brod vrátane objektu stavby „SO 10 Rekonštrukcia verejného osvetlenia na moste 575-020“.

Dňa 21.10.2020 bolo predmetné kolaudačné rozhodnutie – právoplatné.

Fotogaléria

Publikované: 19. 2. 2024

Aktualizované: 6. 3. 2024