Eliminácia bezpečnostných rizík - cesta II/537, Tatranské Matliare –  križovatka s cestou I/66

IROP - Integrovaný regionálny operačný program
MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program – IROP programovacie obdobie 2014 – 2020

Názov projektu: Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare –  križovatka s cestou I/66
Miesto realizácie projektu:  Vysoké Tatry, Tatranské Matliare, Tatranská Lomnica cesta II/537 v úseku od Tatranských Matliarov po križovatku s cestou I/66 v km 56,049 – 62,171
Termín realizácie:  07/2021 – 11/2023
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Celkové náklady:3 442 235,18 EUR
NFP (EÚ+ŠR): 3 270 123,42 EUR
Dátum uzavretia zmluvy: 30.06.2021
Dátum účinnosti
zmluvy:
07.07.2021
Základné informácie o projekte


Cieľ

Cieľom projektu je eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 v úseku od Tatranských Matliarov po križovatku s cestou I/66 v km 56,049 – 62,171. 

Popis projektu

Riešená cesta II/537 zabezpečuje prepojenie okresov Prešov, Poprad, Liptovský Mikuláš a zabezpečuje dostupnosť k súvisiacim sociálnym, turistickým a rekreačným službám a zároveň cesta II/537 slúži k napojeniu priľahlých obcí a aktérov hospodárskej činnosti Prešovského samosprávneho kraja. Jestvujúca cestná komunikácia II/537 prechádza extravilánom a intravilánom viacerých obcí v smere od Liptovského Hrádku, kde sa napája na cestu I/18 až po Tatranskú Kotlinu, kde je napojená na cestu I. triedy I/66. Predmetný projekt rieši jej rekonštrukciu v úseku od Tatranských Matliarov až po križovatku s cestou I/66.

Súčasný stav danej komunikácie na ceste II/537 v km 56,049 – 62,171 v dĺžke 6,122 km nespĺňa základné požadované a bezpečnostné štandardy cesty II. triedy.

Projekt zahŕňa kompletnú aj komplexnú hĺbkovú rekonštrukciu vozovky.

Stavbu tvoria: objekt cesty (106-00) a objekty mostov (223-00, 224-00, 225-00, 226-00 a 227-00). Do ďalších objektov a sietí sa stavebnými prácami nezasahuje. Dôjde k dočasnému zaisteniu sietí počas realizácie stavebných prác.

Súvisiace práce: obnova vodorovného dopravného značenia a výmena a doplnenie zvislého dopravného značenia.

Šírkové usporiadanie cestnej komunikácie II/537 je 9,50 m.

Realizáciou projektu sa eliminujú nebezpečné  prvky, čo bude mať priaznivý vplyv na skrátenie doby premávky na cestnej komunikácií, prispeje sa k úspore času vrátane VOD, zlepší sa plynulosť premávky a tým jej bezpečnosť dopravy. Celkovo sa zlepšia podmienky cestnej dopravy  pre obyvateľov  a  návštevníkov funkčného  regiónu Prešov, Poprad. Tieto skutočnosti budú úmerne vplývať na zvýšenie atraktivity regiónu, zvýši sa mobilita a ekologická doprava, čo zlepší kvalitu životného prostredia  dotknutej  krajiny.

Výsledkom projektu je najmä rekonštrukcia a modernizácia cesty II. triedy v dĺžke 6,122 km.  

Predmetná stavba je členená na časti stavby (objekty) v zmysle triedenia stavebných prác podľa klasifikácie stavieb. Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare – Križovatka s cestou I/66 je rozčlenená nasledovne:

Stavbu tvoria: objekt cesty (106-00) a objekty mostov (223-00, 224-00, 225-00, 226-00 a 227-00). Stavba začína úsekom v km 18,510 a končí v km 62,171 cesty II/537 v celkovej dĺžke 6,122 km. Do ďalších objektov a sietí sa stavebnými prácami nezasahuje. Dôjde k dočasnému zaisteniu sietí počas realizácie stavebných prác. Predmetná stavba má charakter rekonštrukcie a rieši rekonštrukciu cesty, mostných objektov a objekty zárubných múrov.

Stavebné  práce boli ukončené dňa 15.11.2023.

Fotogaléria

Publikované: 12. 2. 2024

Aktualizované: 21. 2. 2024