Eliminácia bezpečnostných rizík - cesta II/537, Podbanské – Pavúčia dolina

IROP - Integrovaný regionálny operačný program
MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program – IROP programovacie obdobie 2014 – 2020

Názov projektu: Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské – Pavúčia dolina
Miesto realizácie projektu:  Vysoké Tatry, Pribylina, Východná cesta II/537 v úseku od Podbanského po Pavúčiu dolinu v km 18,510 – 26,130
Termín realizácie:  07/2021 – 12/2023
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Celkové náklady: 4.031.086,44 EUR
NFP (EÚ+ŠR): 3.829.532,12 EUR
Dátum uzavretia zmluvy: 30.06.2021
Dátum účinnosti zmluvy:07.07.2021
Základné informácie o projekte

Cieľ

Cieľom projektu je eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 v úseku od Podbanského po Pavúčiu dolinu v km 18,510 – 26,130.

Popis projektu

Riešená cesta II/537 zabezpečuje prepojenie okresov Prešov, Poprad, Liptovský Mikuláš a zabezpečuje dostupnosť k súvisiacim sociálnym, turistickým a rekreačným službám a zároveň cesta II/537 slúži k napojeniu priľahlých obcí a aktérov  hospodárskej činnosti Prešovského samosprávneho kraja. Jestvujúca cestná komunikácia II/537 prechádza extravilánom a intravilánom viacerých obcí v smere od Liptovského Hrádku, kde sa napája na cestu I/18 až po Tatranskú Kotlinu, kde je napojená na cestu I. triedy I/66. Predmetný projekt rieši jej rekonštrukciu v úseku od Podbanského až po Pavúčiu dolinu. 

Súčasný stav danej komunikácie na ceste II/537 v km 18,510 – 26,130 v dĺžke 7,620km nespĺňa základné požadované a bezpečnostné štandardy cesty II. triedy.

Projekt zahŕňa kompletnú aj komplexnú hĺbkovú rekonštrukciu vozovky, v úsekoch kde je to nevyhnutné, dôjde k úprave šírkových parametrov vozovky. Stavbu tvoria objekt cesty 101-00, objekty mostov (201-00 a 202-00). Stavba začína úsekom v km 18,510 a končí v km 26,130 cesty II/537 v celkovej dĺžke 7,620 km. Do ďalších objektov a sietí sa stavebnými prácami nezasahuje. Dôjde k dočasnému zaisteniu sietí počas realizácie stavebných prác.

Šírkové usporiadanie cestnej komunikácie II/537 je 9,50 m.

Realizáciou projektu sa eliminujú nebezpečné  prvky, čo bude mať priaznivý vplyv na skrátenie doby premávky na cestnej komunikácií, prispeje sa k úspore času vrátane VOD, zlepší sa plynulosť premávky a tým jej bezpečnosť dopravy. Celkovo sa zlepšia podmienky cestnej dopravy  pre obyvateľov  a  návštevníkov funkčného  regiónu Prešov, Poprad. Tieto skutočnosti budú úmerne vplývať na zvýšenie atraktivity regiónu, zvýši sa mobilita a ekologická doprava, čo zlepší kvalitu životného prostredia  dotknutej  krajiny.

Výsledkom projektu je najmä rekonštrukcia a modernizácia cesty II. triedy v dĺžke 7,620 km.

Predmetná stavba je členená na časti stavby (objekty) v zmysle triedenia stavebných prác podľa klasifikácie stavieb. Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Podbanské – Pavúčia dolina je rozčlenená nasledovne:

Stavbu tvoria objekt cesty 101-00, objekty mostov (201-00 a 202-00). Stavba začína úsekom v km 18,510 a končí v km 26,130 cesty II/537 v celkovej dĺžke 7,620 km. Do ďalších objektov a sietí sa stavebnými prácami nezasahuje. Dôjde k dočasnému zaisteniu sietí počas realizácie stavebných prác. Ťažisko stavebných prác spočíva v rekonštrukcii vozovky cesty, cestných priepustov, mostných objektov a múrov.

V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania stavebných prác, plánovaný začiatok realizácie stavebných prác na projekte je jar 2022.

 Stavebné práce boli ukončené dňa 27.10.2023.

Fotogaléria

Publikované: 13. 2. 2024

Aktualizované: 6. 3. 2024