Eliminácia bezpečnostných rizík - cesta II/537, Pavúčia dolina – križovatka s cestou II/538

IROP - Integrovaný regionálny operačný program
MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program – IROP programovacie obdobie 2014 – 2020

Názov projektu: Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina – križovatka s cestou II/538
Miesto realizácie projektu:  Štrbské pleso, Štrba v staničení km 26,130 – 33,500
Termín realizácie:  02/2023 – 12/2023
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov    s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Celkové náklady:7.037.222,71EUR
NFP (EÚ+ŠR): 6.685.361,57 EUR
Dátum uzavretia zmluvy: 18.07.2022
Dátum účinnosti zmluvy:21.07.2022
Základné informácie o projekte

Schválená výška poskytnutého dodatočného príspevku: 1.073.703,65 EUR.

Cieľ

Cieľom projektu je eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 v úseku od Pavúčej doliny po križovatku s cestou II/538 v staničení km 26,130 – 33,500. Celková dĺžka úseku je 7,370 km.

Popis projektu

V Prešovskom kraji cesta II/537 zabezpečuje regionálnu obslužnosť obcí v podtatranskej oblasti a napojenie tohto regiónu na multimodálny koridor TEN-T. Cesta II/537 je dôležitá komunikačná tepna, ktorá vedie úbočím pohoria tatranského masívu a tak spája všetky tatranské osady od Podbanského až po križovatku s cestami I/18, I/66 a diaľnicu D1.

Predmetný projekt rieši jej rekonštrukciu v úseku od Pavúčej doliny po križovatku s cestou II/538..

Súčasný stav danej komunikácie na ceste II/537 v km 26,130 – 33,500 v dĺžke 7,370 km nespĺňa základné požadované a bezpečnostné štandardy cesty II. triedy.

Šírkové usporiadanie cestnej komunikácie II/537 je 9,50 m.

Realizáciou projektu sa eliminujú nebezpečné  prvky, čo bude mať priaznivý vplyv na skrátenie doby premávky na cestnej komunikácií, prispeje sa k úspore času vrátane VOD, zlepší sa plynulosť premávky a tým jej bezpečnosť dopravy. Celkovo sa zlepšia podmienky cestnej dopravy  pre obyvateľov  a  návštevníkov funkčného  regiónu Prešov, Poprad. Tieto skutočnosti budú úmerne vplývať na zvýšenie atraktivity regiónu, zvýši sa mobilita a ekologická doprava, čo zlepší kvalitu životného prostredia  dotknutej  krajiny.

Výsledkom projektu je najmä rekonštrukcia a modernizácia cesty II. triedy v dĺžke 7,370 km.

Predmetná stavba je členená na časti stavby (objekty) v zmysle triedenia stavebných prác podľa klasifikácie stavieb. Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina – križovatka s cestou II/538 je rozčlenená nasledovne:

Základnými stavebnými prácami pri rekonštrukcií cesty je výmena konštrukčných vrstiev vozovky podľa stupňa ich poškodenia, úprava krajníc, výmena a doplnenie bezpečnostných zariadení (zvodidiel, zábradlí, zábran proti padaniu kameňov), prečistenie a vydláždenie cestných priekop, rekonštrukcia priepustov na ceste II/537, obnova vjazdov vrátane priepustov na nich, obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia.

Stavebné práce boli ukončené dňa 15.12.2023.

Fotogaléria

Publikované: 13. 2. 2024

Aktualizované: 26. 2. 2024