Eliminácia bezpečnostných rizík - cesta II/537, križovatka s cestou II/538– Batizovský potok

IROP - Integrovaný regionálny operačný program
MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program – IROP programovacie obdobie 2014 – 2020

Názov projektu: Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, križovatka s cestou II/538– Batizovský potok
Miesto realizácie projektu:  Štrbské pleso, Štrba a Starý Smokovec v úseku od križovatky s cestou II/538 po Batizovský potok v staničení km 33,500 – 40,850
Termín realizácie:  03/2023 – 12/2023
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov    s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Celkové náklady: 7 990 920,96 EUR
NFP (EÚ+ŠR): 7 591 374,91 EUR
Dátum uzavretia zmluvy: 03.01.2023
Dátum účinnosti zmluvy:12.01.2023
Základné informácie o projekte

Výška poskytnutého dodatočného príspevku: 607.400,03 €

Cieľ

Cieľom projektu je eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 v úseku od križovatky s cestou II/538 po Batizovský potok v staničení km 33,500 – 40,850.

Popis projektu

V Prešovskom kraji cesta II/537 zabezpečuje regionálnu obslužnosť obcí v podtatranskej oblasti a napojenie tohto regiónu na multimodálny koridor TEN-T. Cesta II/537 je dôležitá komunikačná tepna, ktorá vedie úbočím pohoria tatranského masívu a tak spája všetky tatranské osady od Podbanského až po križovatku s cestami I/18, I/66 a diaľnicu D1.

Predmetný projekt rieši jej rekonštrukciu v úseku od križovatky s cestou II/538 po Batizovský potok.

Súčasný stav danej komunikácie na ceste II/537 v km 33,500 – 40,850 v dĺžke 7,350 km nespĺňa základné požadované a bezpečnostné štandardy cesty II. triedy.

Šírkové usporiadanie cestnej komunikácie II/537 je 9,50 m.

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, križovatka s cestou II/538 – Batizovský potok je zameraná na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie v súvislom úseku a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie. Ťažisko stavebných prác spočíva v rekonštrukcii vozovky cesty, mostných objektov a zárubných múrov. Jestvujúca cestná komunikácia II/537 prechádza extravilánom a intravilánom viacerých obcí v smere od Liptovského Hrádku, kde sa napája na cestu I/18 a diaľnicu D1 až po Tatranskú Kotlinu, kde je napojená na cestu I. triedy I/66. Predmetný projekt rieši jej rekonštrukciu v úseku od km 33,500– 40,850 v celkovej dĺžke 7,350 km.

Predmetná stavba je členená na časti stavby (objekty) v zmysle triedenia stavebných prác podľa klasifikácie stavieb. Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, križovatka s cestou II/538 po Batizovský potok  je rozčlenená nasledovne:

Základnými stavebnými prácami pri rekonštrukcií cesty je výmena konštrukčných vrstiev vozovky podľa stupňa ich poškodenia, úprava krajníc, výmena a doplnenie bezpečnostných zariadení (zvodidiel, zábradlí, zábran proti padaniu kameňov), prečistenie a vydláždenie cestných priekop, rekonštrukcia priepustov na ceste II/537, obnova vjazdov vrátane priepustov na nich, obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia. Šírkové usporiadanie na ceste zostáva nezmenené.

Stavebné práce boli ukončené dňa 08.12.2023.

Fotogaléria

Publikované: 13. 2. 2024

Aktualizované: 21. 2. 2024