Eliminácia bezpečnostných rizík - cesta II/537, Batizovský potok – Starý Smokovec

IROP - Integrovaný regionálny operačný program
MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program – IROP programovacie obdobie 2014 – 2020

Názov projektu: Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok – Starý Smokovec
Miesto realizácie projektu:  Vysoké Tatry, Starý Smokovec, Tatranská Lomnica v úseku od Starého Smokovca po Tatranské Matliare v km 48,400 – 53,345 a 54,830 – 56,049
Termín realizácie:  03/2023 – 12/2023
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita:1.1 Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov    s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
Špecifický cieľ: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Celkové náklady:5.385.917,01 EUR
NFP (EÚ+ŠR): 5.116.621,16 EUR
Dátum uzavretia zmluvy: 03.01.2023
Dátum účinnosti zmluvy:12.01.2023
Základné informácie o projekte

Cieľ

Cieľom projektu je eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 v úseku Batizovského potoka po Starý Smokovec v staničení 40,850 – 48,400.

Popis projektu

V Prešovskom kraji cesta II/537 zabezpečuje regionálnu obslužnosť obcí v podtatranskej oblasti a napojenie tohto regiónu na multimodálny koridor TEN-T. Cesta II/537 je dôležitá komunikačná tepna, ktorá vedie úbočím pohoria tatranského masívu a tak spája všetky tatranské osady od Podbanského až po križovatku s cestami I/18, I/66 a diaľnicu D1.

Predmetný projekt rieši jej rekonštrukciu v úseku od Batizovského potoka po Starý Smokovec.

Súčasný stav danej komunikácie na ceste II/537 v km 40,850 – 48,400 v dĺžke 7,550 km nespĺňa základné požadované a bezpečnostné štandardy cesty II. triedy.

Šírkové usporiadanie cestnej komunikácie II/537 je 9,50 m.

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok – Starý Smokovec je zameraná na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie v súvislom úseku a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie. Ťažisko stavebných prác spočíva v rekonštrukcii vozovky cesty, mostova zárubných múrov. Jestvujúca cestná komunikácia II/537 prechádza extravilánom a intravilánom viacerých obcí v smere od Liptovského Hrádku, kde sa napája na cestu I/18 a diaľnicu D1 až po Tatranskú Kotlinu, kde je napojená na cestu I. triedy I/66. Predmetný projekt rieši jej rekonštrukciu v úseku od km 40,850 –48,400 v celkovej dĺžke 7,550 km.

Predmetná stavba je členená na časti stavby (objekty) v zmysle triedenia stavebných prác podľa klasifikácie stavieb. Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok – Starý Smokovec  je rozčlenená nasledovne:

Základnými stavebnými prácami pri rekonštrukcií cesty je výmena konštrukčných vrstiev vozovky podľa stupňa ich poškodenia, úprava krajníc, výmena a doplnenie bezpečnostných zariadení (zvodidiel, zábradlí, zábran proti padaniu kameňov), prečistenie a vydláždenie cestných priekop, rekonštrukcia priepustov na ceste II/537, obnova vjazdov vrátane priepustov na nich, obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia. Šírkové usporiadanie na ceste zostáva nezmenené.

Stavebné práce boli ukončené dňa 20.11.2023.

Fotogaléria

Publikované: 13. 2. 2024

Aktualizované: 6. 3. 2024