Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé

IROP - Integrovaný regionálny operačný program
MIRRI - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program – IROP programovacie obdobie 2014 – 2020

Názov projektu: Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Ulič-  Uličské Krivé
Miesto realizácie projektu:  okres Snina, Ulič
Termín realizácie:  04/2022 – 12/2023
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ (ďalej aj „EFRR REACT-EÚ”)
Prioritná os: 7 – REACT-EU
Investičná priorita:7.1. – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
Špecifický cieľ: 7.2. – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Celkové náklady:1 731 147,48 EUR
NFP (EÚ): 1 644 590,11 EUR
Základné informácie o projekte

Popis projektu

Prešovskému samosprávnemu kraju bola v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé.

Projekt „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Ulič-Uličské Krivé“, okres Snina rieši novovybudovanie úseku cyklistickej komunikácie CYK 3,5/25 ,  km 0,0000 – 0,48000, km 0,50600-3,50310, o celkovej dĺžke 3,50310 km. Stavbu tvorí objekt cyklistická cestička SO 01.1, SO 02 Cyklolávka km 0,49000 (Ulička ), SO 04.1 Klenbový priepust v km 1,183 a novovybudovanie Altánku v k. ú. Ulič.

Cyklistická cestička spája obec Ulič s obcou Uličské Krivé, v ktorej sa nachádza  významná kultúrno historická pamiatka UNESCO drevený kostolík.

Samostatná cyklistická cestička SO 01 má  charakter oddelenej cyklistickej cestičky mimo PK  s dvoma protismernými pruhmi v celkovej šírke jazdných asfaltových pruhov 3,0 m. Na začiatku nadväzuje na medzinárodné  cykloturistické trasy  z mesta Snina  Ikon č.2875  a od štátnej hranice s Ukrajinou cyklotrasou č. 8825 na ceste č.558/II. Na konci cyklotrasy je pripojenie na miestnu asfaltovú komunikáciu do centra Uličkého Krivého, kde bude pripojenie na cykloturistickú trasu Ikon č.2875 v smere na Zboj a Novú Sedlicu a tiež na novo koncipovanú kostrovú sieť Poloniny trail do Ruského potoka. 

Okolo rieky Ulička prechádza cyklistická cestička po ochrannej hrádzi Uličky, potom prestrešenou cyklolávkou (SO 02)  z drevených lepených nosníkov cez rieku Uličku   pri sútoku so Zbojským potokom pokračuje po pravom brehu toku. V okolí starých ramien je kryt cyklotrasy z cementobetónu, aby vozovka nebola poškodená v inudácii, cyklotrasa začlenila sa do okolitého terénu a nebolo potrebné tvoriť veľké násypy, ktoré by narúšali vodný biotop a ÚEV. Za obcou Ulič využívame parcely bývalej lesnej úzkokoľajnej železničky vedľa poľnej cesty. Pred obcou Uličské Krivé sa druhou drevenou cyklolávkou (SO 03) v km 3,90 dostaneme na ľavý breh Zbojského potoka (rKm 3,7 ) až k existujúcemu ŽB mostu v km 4,37204 na asfaltovú miestnu komunikáciu smerujúcej k ŠPR Rožok.

Pozemky majú charakter pobrežného priestoru rieky Ulička a Zbojský potok, kde sa nachádzajú zvyšky ochrannej hrádze, brehových porastov, násyp úzkokoľajnej železničky,  poľných a lesných ciest. Rieka Zbojský potok a ostatné vodné toky sú križované cyklistickou cestičkou a preto  sa vybudujú 2 cyklolávky, 22 cestných rúrových priepustov.  Prietokové profily tokov sú dimenzované  pre bezpečné prevedenie prietokového množstva Q100, ktoré stanovil SHMU.

Na trase cyklotrasy sa nachádzajú stavebné vodohospodárske objekty ako sú betónové šachty,  informačné tabule, podzemné a nadzemné elektrické, telefónne, plynové a optické vedenie. Telesom cyklistickej cestičky  priečne prechádzajú poľné cesty a výjazdy ku brodom pre  poľnohospodárov a lesníkov, ktorí obhospodarujú okolité pozemky a preto ich povrch bude z kamennej dlažby hr=200 mm.

Povrch cyklistickej cestičky  pokryje  asfaltobetón AC 11 a  v inudačnom území toku Zbojský potok  bude kryt z cementobetónu CB III.

Na cyklotrase budú konštrukcie vozovky prispôsobené dopravným a terénnym podmienkam na trase a preto na rôznych úsekoch je obrusná vrstva z asfaltobetónu AC 11 celkovej dĺžky 2,10 km a pri toku z cementobetónu CB III v celkovej dĺžke 3,529 km z dôvodu vodného režimu podložia podľa vykonaného inžiniersko-geologického a hydrologického prieskumu. Odhumusovanie na ornej pôde hrúbky 300 mm bude uložené na návodnú stranu so svahovaním a so zatrávnením a vyrovnaním terénnych nerovností pozdĺž celej cyklistickej cestičky.  Priečne odvodnenie bude riešené priečnym jednostranným sklonom 2% asfaltovej vozovky.  Na trase  sú spevnené výjazdy z cementobetónu pre vodohospodárov a prejazdy poľných ciest pre poľnohospodársku mechanizáciu SHR.

Súčasný dopravný  stav  existujúcich chodníkov, cyklotrás a okolitých poľných ciest je nevyhovujúci a dochádza k nebezpečným stretom cyklistov a ostatných účastníkov dopravy na pozemnej komunikácii v Uliči (č.558/II) a Uličskom Krivom  komunikácii č.3668/III., ktorá je jediná prístupová cesta do NP Poloniny. Vznikajú kritické miesta v dopravnom  priestore pri úzkom spoločnom usporiadaní pohybu cyklistov, bežcov, chodcov  a vozidiel nákladnej kamiónovej dopravy, špeciálnej mechanizácie poľnohospodárov, vodohospodárov a lesníkov a to predovšetkým v extraviláne. Preto nová cyklotrasa vedie segregovane od PK po okraji brehu toku Ulička a Zbojský potok, na poľnohospodárskych pozemkoch.

Spojenie sídelných útvarov  Ulič  – Uličské Krivé vytvorí nové možnosti bezpečnej nemotorovej dopravy pre cyklistov  pri ceste do zamestnania a pre voľnočasové aktivity návštevníkov blízkeho NP Poloniny.

Fotogaléria

Publikované: 23. 10. 2023

Aktualizované: 12. 2. 2024