Cena predsedu PSK

Cena predsedu Prešovského samosprávneho kraja

Obrázok - Cena predsedu PSK

Cena predsedu PSK je verejným ocenením občanov Slovenskej republiky a cudzích štátnych príslušníkov, jednotlivcov alebo kolektívov za mimoriadny prínos a významné výsledky, ktorí v príslušnom roku prispeli k oživeniu ekonomiky PSK a zníženiu nezamestnanosti, prípadne sa zasadili o obohatenie ľudského poznania v oblasti, školstva, vedy, výskumu a techniky, doma či v zahraničí dosiahli pozoruhodné výsledky na poli kultúry, umenia a športu, zaslúžili sa doma či v cudzine o propagáciu PSK, alebo s nasadením vlastného života poskytli pomoc pri záchrane ľudského života alebo záchrane značných materiálnych hodnôt.

Cenu predsedu PSK (od roku 2005) tvorí voľne tvarovaný objekt pripomínajúci ľudské srdce, obomknuté po stranách krídlami. Tento objekt symbolizuje citovú spoluúčasť na každom tvorivom počine, ako neodmysliteľnú súčasť rozvoja ľudskej civilizácie. Ľudské srdce – zdroj životnej energie, vitality, je nesené krídlami, ktoré pripomínajú neustále premeny a pohyb. V symbole ľudského srdca ako „Ceny“ je vyjadrená potreba a ocenenie solidarity a empatie v modernej racionálnej spoločnosti.

Cena predsedu PSK (za rok 2004) predstavovala umelecké dielo v tvare otvorenej knihy. Jeho autorkou je Anna Nagyová.

Udeľovanie cien PSK 2023

Laureátov na Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2023 vybral predseda Milan Majerský.

Cenu predsedu PSK za rok 2023 získali:

  • Mikuláš Michelčík  lesník a ochranár za výnimočnú dlhoročnú činnosť v oblasti odborného lesníctva, lesného hospodárstva a ochrany prírody Prešovského kraja
  • Peter Milčák – vydavateľ, básnik a prekladateľ – za výnimočný prínos v oblasti rozvoja slovenskej literatúry a knižnej kultúry
  • Podkarpatské vojvodstvo – cezhraničný partner  za dlhoročné priateľstvo a partnerstvo, intenzívny rozvoj cezhraničnej spolupráce a mimoriadnu angažovanosť pri podpore Karpatského regiónu

Slávnostné odovzdávanie Ceny PSK sa uskutočnilo 14. decembra 2023 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

MIKULÁŠ MICHELČÍK

Lásku k prírode zdedil po svojom otcovi, ktorý bol lesníkom, poľovníkom i prvým riaditeľom TANAPu. Rodák z osady Čierny Váh sa po vysokoškolskom štúdiu zamestnal ako lesník, no prešiel si rôznymi funkciami. Stál pri zrode Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva vo Zvolene, neskôr sa stal jeho riaditeľom. Spolu s kolegami vytvorili základy pre moderné učňovské školstvá a založili viaceré lesnícke učilištia, ďalšie prevzali do správy. Bol zástupcom riaditeľa Správy TANAPu, neskôr sa stal riaditeľom Štátnych lesov TANAPu. Počas jeho pôsobenia sa snažil nadviazať na odkaz svojho otca a jeho filozofiu, že lesnícke práce, ochranu prírody a poľovnícke, turistické či rekreačné funkcie lesa nie je možné od seba oddeliť.

PETER MILČÁK

Vyštudovaný učiteľ si po revolúcii založil v Levoči vlastné vydavateľstvo. Modrý Peter sa už od začiatku venoval vydávaniu hodnotnej neziskovej literatúry – slovenskej a prekladovej poézie, ale aj kníh pre deti, literárnej teórie, prózy či drámy. Do slovenských kníhkupectiev priniesol knihy popredného svetového prozaika a dramatika, nositeľa Nobelovej ceny, Nóra Jona Fosseho. Vydal tiež cudzojazyčné antológie súčasnej slovenskej poézie v angličtine, nemčine, francúzštine či v poľštine a je autorom troch básnických zbierok. Pôsobil v Kanade, neskôr pracoval ako lektor slovenského jazyka a kultúry na Varšavskej univerzite, Bieloruskej štátnej univerzite v Minsku a Sliezskej univerzite v Katoviciach. Viac ako 20 rokov organizuje najväčší festival pôvodnej poézie na Slovensku s názvom Stretnutia.

PODKARPATSKÉ VOJVODSTVO

Prešovský samosprávny kraj spája s Podkarpatským vojvodstvom dlhodobá spolupráca a po 15 rokoch aj intenzívne priateľstvo. Základy tohto cezhraničného partnerstva boli položené podpísaním spoločnej Dohody o spolupráci v roku 2008. Vzájomné kontakty na oboch stranách sú silné a živé, nezostávajú na papieri či na úrovni oficiálnych fór. Naopak, majú veľmi konkrétnu podobu aktivít zameraných na vzájomnú propagáciu a podporu. Regióny dlhodobo spolupracujú napr. na spoločných aktivitách v rámci Interregov, pútnického turizmu, či budovania medzinárodného tranzitného koridoru Via Carpatia. U partnerov z Podkarpatského vojvodstva si kraj cení mimoriadnu ústretovosť, aktívny prístup a korektné vzťahy, ktoré presiahli rámec formálnych kontaktov a sú veľmi vrúcne a srdečné.

Prehľad jednotlivých ročníkov udeľovania ocenení

Publikované: 15. 12. 2022

Aktualizované: 3. 1. 2024