Archív výberových konaní PSK do r. 2020 (vrátane)

V tomto archíve nájdete všetky uverejnené výberové konania podľa rokov alebo v kompletnom zozname, ktoré už nie sú aktuálne, ale boli zverejnené. Zverejňujú sa z archívnych dôvodov.

Výberové konania štatutári organizácií PSK

Na stránke sú zverejnené výberové konania na miesta štatutárov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a vedúcich odborov Úradu PSK. 

Na stiahnutie:

Aktuálne výberové konania 

Na tomto mieste sa zobrazujú aktuálne výberové konania. Ak je toto miesto prázdne, nie je zverejnená žiadna ponuka. 

 

Archív

Staršie  uverejnené ponuky nájdete v archíve.

 

Všetky uverejnené výberové konania od roku  2017 (ostatné nájdete v archíve za daný rok):

Zoznam uverejnených výberových konaní v roku 2017:

Zoznam uverejnených výberových konaní v roku 2018:

 

Zoznam uverejnených výberových konaní v roku 2019:

 

 

 

Výberové konanie na obsadenie miesta farmaceut Prešovského samosprávneho kraja – vyhlásenie

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta 

Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia,
 • odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov v zmysle Prílohy č. 3, bod C písm. a), b) nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných najmenej  5 rokov odbornej praxe v zdravotníckom zariadení v príslušnom špecializačnom    odbore podľa získanej  špecializácie.

Iné kritéria a požiadavky

 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon obsadzovaného pracovného miesta,
 • znalosť príslušnej legislatívy z oblasti verejnej správy, zdravotníctva a lekárenskej starostlivosti, zdravotníckeho manažmentu,
 • organizačné schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť, koncepčná tvorivosť, flexibilita, schopnosť tímovej práce, schopnosť pracovať pod tlakom, zodpovedný prístup k práci,
 • znalosť cudzieho jazyka je vítaná,
 • farmaceut samosprávneho kraja počas funkčného obdobia nesmiebyť:
  •  držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,
  • štatutárnym zástupcom alebo spoločníkom právnickej osoby, ktorá je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania podpísaná uchádzačom,
 • čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti na výkon obsadzovaného pracovného miesta,
 • návrh koncepcie „Výkon štátnej správy na úseku humánnej farmácie v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja“ v rozsahu maximálne jednej A4 strany,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • doklad o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
 • doklady potvrdzujúce požadovanú odbornú prax,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Forma výberového konania

 • ústna časť – prezentácia návrhu koncepcie „Výkon štátnej správy na úseku  humánnej farmácie  v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja“ v rozsahu maximálne 10 minút vrátane možnosti projektovej prezentácie,
 • písomná časť – test v rozsahu 20 otázok z vecne príslušnej legislatívy najmä:
 • zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 362/2011 Z. z. zákona
 • vyhláška č. 129/2012 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na správnu lekárenskú prax v platnom znení,
 • zákona č. 139/1998 Z .z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
 • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v platnom znení,
 • zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení,
 • zákon č. 71/1967 Z. z o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení,
 • zákon č. 372/1990 Z .z. o priestupkoch v platnom znení,
 • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení

Forma odmeňovania

V zmysle  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • platová trieda 7, stupeň podľa uznanej praxe.

Rozsah ustanoveného týždenného pracovného času

 • skrátený pracovný úväzok 0,2 (7,5 hodín/týždenne)

Uzávierka žiadostí

Uzávierka žiadostí je 10. februára 2020

Zasielanie žiadostí

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ „Výberové konanie – farmaceut PSK“ na adresu:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov

Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky alebo na pečiatke podateľne.

Termín výberového konania

Termín a miesto osobného pohovoru bude uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámený písomne.

Bližšie informácie

 • Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Harasztová, Odbor zdravotníctva Úradu PSK

***

Prešov 17. 01. 2020

v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Publikované: 18. 2. 2021

Aktualizované: 27. 1. 2023