Komisie Zastupiteľstva PSK

Aktuálne zasadnutia komisií zastupiteľstva


Komisie pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja

V zmysle § 20 zákona 302/2001 o samosprávnych krajoch  komisie zriaďuje zastupiteľstvo kraja, ktoré zároveň určuje úlohy a spôsob rokovania komisií.

Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. Poslanci musia tvoriť viac ako polovicu členov komisie; predsedom komisie je poslanec. Na posúdenie odborných otázok môžu komisie prizývať odborníkov z praxe.

Komisie sa schádzajú podľa potreby, spravidla však raz za mesiac

Na stránkach jednotlivých komisií sú zverejnené – pozvánky na rokovania komisií, uznesenia, zápisnice (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie.

Na stiahnutie:

Zastupiteľstvo PSK na zasadnutiach zastupiteľstva prerokovalo, schválilo a zriadilo tieto komisie:

Archív komisií

Publikované: 29. 5. 2023

Aktualizované: 29. 5. 2023