7. zasadnutie RP PSK (07.02.2024) per rollam

7. zasadnutie Rady partnerstva Prešovského samosprávneho kraja

Dátum a miesto konania

29.01.2024 – 07.02.2024 do 15:00 hod. prostredníctvom procedúry per rollam

Pozvánka

v zmysle čl. 4 ods. 2) písm. a) a b) Štatútu Rady partnerstva Prešovského samosprávneho kraja zvolávam 7. zasadnutie Rady partnerstva Prešovského samosprávneho kraja prostredníctvom písomnej procedúry PER ROLLAM

Program

  1. Voľba overovateľa zápisnice z radov členov Rady partnerstva PSK
  2. Prioritné projektové zámery Integrovaného projektového balíka B Regionálne opatrenia pre
    nízkouhlíkové a obehové hospodárstvo v Prešovskom kraji pre dopytovo-orientovanú výzvu
    PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v.r.
predseda Rady partnerstva PSK

Materiály na rokovanie

Materiály po rokovaní

Publikované: 25. 1. 2024

Aktualizované: 15. 4. 2024