5. zasadnutie Rady partnerstva (23.12.2023) per rollam

5. zasadnutie Rady partnerstva Prešovského samosprávneho kraja

Dátum a miesto konania

do 23.11.2023, 15:00 – per rollam

Pozvánka

pozvánka 5/2023 (PDF, 253 kB)

Program

  1. Prioritné projektové zámery IPB E Zlepšenie rovného prístupu k vzdelávaniu, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania – zvlášť MRK

Materiály na rokovanie

Hlasovanie

HLASOVACÍ LÍSTOK v editovateľnom formáte Open XML (docx, 296 kB)

POKYNY k hlasovaniu:

  1. Termín hlasovania za jednotlivé body uvedené v pozvánke je do 23.11.2023, 16:00 hod.  
  2. Pre hlasovanie použite Hlasovací lístok (viď príloha) a zašlite jeho scan na adresu: radapartnerstva@psk.sk 
  3. V prípade hlasovania iným než nominovaným členom je potrebné spolu s hlasovacím lístkom doručiť taktiež delegačný list. 

Materiály po zasadnutí

Publikované: 19. 1. 2024

Aktualizované: 20. 2. 2024