2. zasadnutie Rady partnerstva (12.6.2023)

2. zasadnutie Rady partnerstva Prešovského samosprávneho kraja

Dátum a miesto konania

12.6.2023 (piatok) o 13.00 – 15.00 hod., Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 08001 Prešov, veľká zasadačka

Pozvánka

pozvánka 2/2023 (PDF, 258 kB)

Program

  1. Otvorenie
  2. Voľba overovateľa zápisnice z radov členov Rady partnerstva PSK
  3. Schválenie programu zasadnutia Rady partnerstva PSK
  4. Informácie o spôsobe implementácie IÚS / IÚI PSK 2021 – 2027
  5. Schválenie zloženia Tematických komisií Rady partnerstva PSK
  6. Informácie o ŽoNFP na projektové dokumentácie pre projektové zámery Rady partnerstva
  7. Rôzne
  8. Záver

Materiály na zasadnutie

Materiály po zasadnutí

Publikované: 19. 1. 2024

Aktualizované: 20. 2. 2024