1. zasadnutie Rady partnerstva (21.2.2023)

1. (ustanovujúce) zasadnutie Rady partnerstva Prešovského samosprávneho kraja

Dátum a miesto konania

21.2.2023 (utorok) o 10:00 – 12:00 hod., Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 08001 Prešov, veľká zasadačka

Pozvánka

pozvánka 2/2023 (PDF, 258 kB)

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba jedného overovateľa zápisnice z radov členov Rady partnerstva PSK
 3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Rady partnerstva PSK
 4. Štatút Rady partnerstva a Rokovací poriadok Rady partnerstva PSK
 5. Menovanie podpredsedu Rady partnerstva na návrh predsedu
 6. Menovanie členov Rady partnerstva PSK (odovzdanie menovacích dekrétov)
 7. Schválenie členov tematických komisií (hospodárskej, environmentálnej, sociálnej)
 8. Voľba predsedov Komory miestnej samosprávy a Komory ostatných sociálno-
  ekonomických partnerov
 9. Aktuálne informácie k schválenému Programu Slovensko 2021 – 2027
 10. Zásobník projektových zámerov v aplikácii RISK
 11. Návrh na schválenie Integrovanej územnej stratégie PSK 2021 -2027
 12. Návrh na schválenie projektových zámerov do zoznamu prioritných projektov
 13. Rôzne
 14. Záver

Materiály po zasadnutí

Publikované: 19. 1. 2024

Aktualizované: 20. 2. 2024