Tematické komisie Rady partnerstva

Kreovanie a činnosť tematických komisií 

Kreovanie Tematických komisií vychádza z aktuálne platného „Jednotného metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a integrovaných územných investícií v SR v programovom období 2021 – 2027 verzia 2.0 (DOCX), ktorý bol schválený MIRRI SR ako metodický manuál pre tvorbu IÚS.

Na základe metodiky boli Tematické komisie zapracované aj do Štatútu Rady partnerstva PSK (PDF, 783 kB).

Podľa Štatútu RP PSK sú Tematické komisie poradné orgány Rady partnerstva, ktorých činnosť koordinuje Sekretariát Rady partnerstva. Zloženie Tematických komisií schvaľuje Rada partnerstva na návrh predsedu Rady partnerstva.

Tematické komisie Rady partnerstva tvoria pracovný organizačný rámec práce Rady partnerstva. Sú vytvárané pre priority definované v IÚS kraja, t. j. pre nasledujúce tri oblasti:

  1. hospodárska oblasť,
  2. sociálna oblasť,
  3. environmentálna oblasť.

Tematickú komisiu tvorí najmenej 1 člen Rady partnerstva a prizvaní odborníci, pričom minimálne jeden odborník musí dohliadať na uplatňovanie horizontálneho prístupu na podporu marginalizovaných rómskych komunít. Tematickú komisiu vedie jej predseda, ktorého volia členovia tematickej komisie nadpolovičnou väčšinou členov. Počet členov tematickej komisie je 5.

Úlohy tematických komisií 

Tematická komisia najmä:

  1. podieľa sa na tvorbe IÚS v danej tematickej oblasti a navrhuje kľúčové a doplnkové aktivity, ktoré vyberá zo zásobníka projektových aktivít a zámerov prostredníctvom informačného  systému pre manažovanie agendy tvorby IÚS, IPB/IÚI,
  2. odporúča Rade partnerstva opatrenia pre zlepšenie prípravy, implementácie, monitorovania a hodnotenia projektov IÚS,
  3. spolupodieľa sa na monitorovaní a hodnotení realizácie projektov IÚS.

Zloženie tematických komisií 

Zloženie tematických komisií bolo schválené na 2. zasadnutí Rady partnerstva PSK uznesením č.15/2023. Zloženie je uvedené v tabuľke.

Hospodárska komisiaSociálna komisiaEnvironmentálna komisia
Rastislav TkáčEduard MalatinecDaniela Bednárová
Stanislav SendekViktor GumanNatália Balaníková
Peter AdamišinNataša MilistenferováRichard Šulka
Marek GumanJán ŠurkalaMarko Bučko
Marek RakošMartin MekelMária Maliňáková

Publikované: 31. 5. 2023

Aktualizované: 20. 2. 2024