OVS - prenájom majetku – SŠ, Masarykova 24, Prešov

OVS - prenájom majetku - potravinový automat - SŠ, Masarykova 24, Prešov (uzávierka 23.02.2024, 12:00)

Ponuka na prenájom majetku – O.V.S. – SŠ, Masarykova 24, Prešov

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) v zmysle § 281 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, v platnom znení, zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
Sídlo:    Masarykova 24, 080 01 Prešov
IČO:      54018391
DIČ:      2121552785

IČ DPH: SK2121552785
Štatutárny orgán: PaedDr. Michal Čiernik, riaditeľ školy
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Drábová, ZRŠ TEČ
Telefón: 0905 263 842

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Predmet obchodnej verejnej súťaže

Návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa súťaže zapísaného na LV č. 12900 v katastrálnom území Prešov,  súpisné číslo stavby 2723, na parcele  registra KN C 5094/2 v meste Prešov, Masarykova 24,  do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

Predmetom prenájmu bude nebytový priestor na prízemí školy, pri vrátnici o celkovej výmere 1m2. Predmetom nájmu nie je žiadny hnuteľný majetok.

Nebytový priestor je určený na prevádzku potravinového automatu. Sortiment tovaru predajného automatu bude spĺňať podmienky stanovené v § 7 Vyhlášky č. 75/2003 Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež a prostredníctvom predmetného automatu sa nebudú predávať alkoholické nápoje, tabakové výrobky a nápoje s obsahom chinínu a kofeínu.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá 

 1. Prílohou vyhlásenia obchodnej verenej súťaže je vzor nájomnej zmluvy, ktorý je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá.  Tento bude po vyžiadaní zaslaný vyhlasovateľom záujemcovi o nájom emailom.
 2. Minimálna ponúkaná výška nájomného za nehnuteľný majetok okrem platieb za energie a služby spojené s užívaním majetku je stanovená v minimálnej výške:
 • Nebytový priestor –    410,00 € bez DPH/ m2/rok
 • Nájomcovi priestoru vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.
 1. Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú od nadobudnutia účinnosti zmluvy s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou 3-mesačnou bez uvedenia dôvodu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 • Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa súťaže v lehote do 23.02.2024 do 12:00 hod.zalepenej obálke so spiatočnou adresou záujemcu a výrazným označením:

 „Obchodná verejná súťaž – Prenájom majetku Spojená škola, Masarykova 24, Prešov – neotvárať“

na adresu: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
Masarykova 24
080 01 Prešov
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezenčnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže. Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.

 1. Návrh musí obsahovať:
 • Oprávnenou osobou uchádzača podpísaný návrh nájomnej zmluvy
 • Ponúkanú výšku nájomného v €/m2/rok
 • Účel nájmu
 • Dobu nájmu
 • Presnú identifikáciu záujemcu takto:
  • Nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie, číslo účtu, alebo
  • Nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie, číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …
 • Súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
 • Kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail).
 1. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených návrhov.
 2. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného   zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.
 3. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
 4. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy.
 5. Navrhovateľ nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.
 6. Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy a existencie nájomného vzťahu.

5. Obhliadka majetku

Obhliadka priestorov na mieste bude   záujemcom  umožnená v   čase pred  podaním návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Ivetou Drábovou, zástupkyňou RŠ pre TEČ, č. t. 0905 263 842.

6. Zverejnenie na webovom sídle

Zverejnené od 08.02.2024 do 23.02.2024,  12:00.

Zápisnica z vyhodnotenia O.V.S.

Publikované: 8. 2. 2024

Aktualizované: 8. 3. 2024