O.V.S. - prenájom majetku - SOŠ Snina, potravinovaný automat

OVS - Prenájom majetku - potravinový automat - SOŠ Snina (uzávierka 17.04.2024, 12:00)

Ponuka na prenájom majetku – O.V.S. – SOŠ Sládkovičova 2723/120, Snina

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) v zmysle § 281 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, v platnom znení, zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov:  Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina
Sídlo:    Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
IČO:      37878247
DIČ:      2021687272
IČ DPH:
Štatutárny orgán: Ing. Štefan Ivan, riaditeľ školy
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Baumgartner, ZRŠ TEČ
Telefón: 0908 989 429

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Predmet obchodnej verejnej súťaže

Návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa súťaže zapísaného na LV č. 1970 v katastrálnom území Snina,  súpisné číslo stavby 2723, na parcele  registra KN C 1372/17 v meste Snina, Sládkovičova 2723/120,  do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

Predmetom prenájmu bude nebytový priestor na prízemí školy, pri vrátnici o celkovej výmere 1m2. Predmetom nájmu nie je žiadny hnuteľný majetok.

Nebytový priestor je určený na prevádzku potravinového automatu. Sortiment tovaru predajného automatu bude spĺňať podmienky stanovené v § 7 Vyhlášky č. 75/2003 Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež a prostredníctvom predmetného automatu sa nebudú predávať alkoholické nápoje, tabakové výrobky a nápoje s obsahom chinínu a kofeínu.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá 

 1. Prílohou vyhlásenia obchodnej verenej súťaže je vzor nájomnej zmluvy, ktorý je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá.  Tento bude po vyžiadaní zaslaný vyhlasovateľom záujemcovi o nájom emailom.
 2. Minimálna ponúkaná výška nájomného za nehnuteľný majetok okrem platieb za energie a služby spojené s užívaním majetku je stanovená v minimálnej výške:
  • Nebytový priestor –    360,00 € / m2/rok
  • Nájomcovi priestoru vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.
 3. Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú od nadobudnutia účinnosti zmluvy s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou 3-mesačnou bez uvedenia dôvodu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 1. Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa súťaže v lehote do  17.4.2024 do 12:00 hod. v zalepenej obálke so spiatočnou adresou záujemcu a výrazným označením:
   „Obchodná verejná súťaž – Prenájom majetku – potravinový automat – neotvárať“
  na adresu: Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 
  Sládkovičova 2723/120
  069 27 Snina
  Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezenčnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže. Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.
 2. Návrh musí obsahovať:
  • oprávnenou osobou navrhovateľa podpísaný návrh nájomnej zmluvypredmet nájmuponúkanú výšku nájomného v € za 1 m2/rok za jednotlivé priestory
  • účel nájmu
  • dobu nájmu
  • presnú identifikáciu záujemcu, takto:
   • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo  občianskeho preukazu,  miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
   • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné  meno,  sídlo,  IČO,  bankové spojenie   –  číslo  účtu, zastúpená  –  titul,  meno  a  priezvisko,   trvalý  pobyt,  zapísaný a v živnostenskom registri: …../č.: ….. alebo
   • nájomca – právnická osoba  – obchodné   meno  a  sídlo,  IČO,  bankové spojenie  – číslo  účtu, štatutárny orgán – podľa  výpisu  z Obchodného  registra,  resp.  iného   registra   potvrdzujúceho   právnu   subjektivitu záujemcu, údaj  o registrácií – napr. Obchodný register Okresného súdu……, oddiel…., vložka…. .
  • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
  • kontaktné údaje oprávnenej osoby  (napr. telefón, e-mail)
 3. Vyhodnotenie  obchodnej  verejnej  súťaže  bude písomne  oznámené všetkým účastníkom v lehote do 30 dní  od vyhodnotenia predložených návrhov.
 4. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže  alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli  vyhlásené podmienky súťaže.
 5. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
 6. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy.
 7. Navrhovateľ nemá nárok  na náhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaži.
 8. Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy a existencie  nájomného vzťahu.

5. Obhliadka majetku

Obhliadka priestorov na mieste bude   záujemcom  umožnená v   čase pred  podaním návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Stanislavom Baumgartnerom, zástupcom RŠ pre TEČ, č. t. 0908 989 429.

Zverejnenie na webovom sídle

Zverejnené od 2.4 do 17.4.2024  do 12:00.

Zápisnica z vyhodnotenia O.V.S.

Zápisnica bude zverejnená po ukončení O.V.S.

Publikované: 2. 4. 2024

Aktualizované: 2. 4. 2024