O.V.S. - prenájom nebytových priestorov - SPŠ techniky a dizajnu, Poprad

O.V.S. - prenájom - nebytové priestory -SPŠ TaD, Mnoheľova 828, Poprad (uzávierka 16.07.2024, 12:00 hod.)

Ponuka na prenájom – OVS – Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad

Prešovský samosprávny kraj  (ďalej len „PSK“) v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zverejneného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže.

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov :      Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad (ďalej len SPŠTaD, Mnoheľova 828, Poprad)
Sídlo :        Mnoheľova 828, 058 46 Poprad
IČO :          000161802
DIČ :          2020656946, nie je platca DPH
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Bašista, riaditeľ školy
Kontaktná osoba:  Ing. Libuša Kilárová, zástupca pre technicko-ekonomické činnosti
Kontakt.:    052/7723063

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Predmet obchodnej verejnej súťaže

Návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe vyhlasovateľa, zapísaného na  liste vlastníctva č. 4720 v katastrálnom území Poprad súpisné číslo 828 na parcele registra KN C 2596/1, do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

Predmetom prenájmu budú nebytové priestory – miestnosť č. 112, 113, 114, 115 a časť chodby nachádzajúcich sa na 1. poschodí  hlavnej budovy SPŠTaD, Mnoheľova 828, Poprad.

Nebytové priestory sú o celkovej výmere  126 m2 (miestnosť 112  – 24  m2, miestnosť 113  – 12  m2, miestnosť 114  – 12  m2, miestnosť 115  – 24  m2 a chodba  – 54  m2)

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 1. Prílohou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je  nájomná zmluva, ktorá je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, táto bude po vyžiadaní zaslaná vyhlasovateľom záujemcovi o nájom emailom.
 2. Minimálna ponúkaná výška nájomného za nehnuteľný majetok okrem platieb za energie a služby spojené s užívaním majetku je stanovená minimálne v nasledovnej výške:
  administratívne priestory          41,-  €/m2 /rok
  chodba                                         20,-  €/m2 /rok
  Nájomcovi priestoru vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.
 3. Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou 3-mesačnou bez uvedenia dôvodu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 1. Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v lehote do 16.07.2024, do 12.00 hod v zalepenej obálke s výrazným označením:

  „Obchodná verejná súťaž – Nájom nebytových priestorov – neotvárať“

  na adresu:
  Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad
  Mnoheľova 828
  058 01 Poporad


  Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže.
  Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.
 2. Návrh musí obsahovať:
  • oprávnenou osobou navrhovateľa podpísaný návrh nájomnej zmluvy
  • ponúkanú výšku nájomného v €/m2/rok
  • účel nájmu
  • dobu nájmu
  • presnú identifikáciu záujemcu, takto:
   • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo  občianskeho preukazu,  miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
   • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri – obchodné  meno,  sídlo,  IČO,  bankové spojenie   –  číslo  účtu, zastúpená  –  titul,  meno  a  priezvisko,   trvalý  pobyt,  zapísaný a v živnostenskom registri: …../č.: ….. alebo
   • nájomca – právnická osoba  – obchodné   meno  a  sídlo,  IČO,  bankové spojenie  – číslo  účtu, štatutárny orgán – podľa  výpisu  z Obchodného  registra,  resp.  iného   registra   potvrdzujúceho   právnu   subjektivitu záujemcu, údaj  o registrácií – napr. Obchodný register Okresného súdu……, oddiel…., vložka…. .
  • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
  • kontaktné údaje oprávnenej osoby  (napr. telefón, e-mail)
 3. Vyhodnotenie  obchodnej  verejnej  súťaže  bude písomne  oznámené všetkým účastníkom v lehote do 30 dní  od vyhodnotenia predložených návrhov.
 4. Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže  alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli  vyhlásené podmienky súťaže.
 5. V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
 6. Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy.
 7. Navrhovateľ nemá nárok  na náhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaži.
 8. Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy a existencie  nájomného vzťahu.

5. Obhliadka majetku

Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore – – Ing. Jaroslav Bašista, riaditeľ školy, na tel. čísle 052/7723063.

6. Zverejnenie na webovom sídle

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 01.07.2024 do 16.07.2024, 12:00

Zápisnica z O.V.S

Zápisnica z OVS bude zverejnená po vyhodnotení OVS (PDF, kB)

Publikované: 1. 7. 2024

Aktualizované: 1. 7. 2024