O.V.S. - Prenájom majetku – Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa

O.V.S. - Prenájom majetku – Domov pre seniorov, Stará Ľubovňa (uzávierka 22.02.2024, 14:00)

Ponuka na prenájom – O.V.S. – Prenájom nehnuteľného majetku – Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa

Ponuka na prenájom – O.V.S. – Prenájom nehnuteľného majetku – Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení zverejňuje obchodnú verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov:                   Domov pre seniorov, Mierová č. 88, 064 01 Stará Ľubovňa

Sídlo:                     Mierová č. 88, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO:                       00691798
DIČ:                        2020713057
Štatutárny orgán:   Ing. Peter Mucha, riaditeľ
Kontaktná osoba: Bc. Miriam Romaňáková, ekonóm
Tel. č.:                    0911460144

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Návrh nájomnej zmluvy na prenájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, v správe vyhlasovateľa súťaže zapísaného na LV č. 3301 v katastrálnom území Stará Ľubovňa, súpisné číslo stavby 1103, na parcele registra KN 3014/348 v meste Stará Ľubovňa, Mierová č. 88 do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.

Predmetom prenájmu budú nebytové priestory v priestoroch vestibulu o celkovej výmere 1,0 m2. Predmetom nájmu nie je žiadny hnuteľný majetok. Nebytové priestory sú určené na prevádzku potravinového automatu.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých  vyhlasovateľ trvá

 1. Prílohou vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je nájomná zmluva, ktorá je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, táto bude po vyžiadaní zaslaná vyhlasovateľom záujemcovi o nájom emailom.      
 2.  Minimálna ponúkaná výška nájomného za nehnuteľný majetok okrem platieb za energie a služby spojené s užívaním majetku je stanovená v minimálnej výške:  nebytové priestory – 360,- €/m2/rok. Nájomcovi priestoru vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.
 3. Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou 3-mesačnou bez uvedenia dôvodu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

 • Návrh je potrebné doručiť na úsek ekonomiky vyhlasovateľa Domova pre seniorov, Mierová č. 88, 064 01 Stará Ľubovňa, v lehote do 22.02.2024, 1400 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

  „Obchodná verejná súťaž – Nájom– neotvárať!“

  na adresu:
  Domov pre seniorov
  Mierová č. 88
  064 01 Stará Ľubovňa

  Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže. Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.
 • Návrh musí obsahovať:
  • Oprávnenou osobou navrhovateľa podpísaný návrh nájomnej zmluvy.
  • Ponúkanú výšku nájomného nebytových priestorov v €/m2/rok.
  • Účel nájmu.
  • Dobu nájmu.
  • Presnú identifikáciu záujemcu (podľa zriaďovacej listiny alebo výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ), takto:
   • nájomca – právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …
   • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia alebo číslo občianskeho preukazu, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
   • nájomca – fyzická osoba podnikateľ, zapísaná v živnostenskom registri – obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, trvalý pobyt, zapísaný v živnostenskom registri: ……. č…….
  • Súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže.
  • Kontaktné údaje oprávnenej osoby (napr. telefón, e-mail).
 • Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených návrhov.
 • Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.
 • V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
 • Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Vyhlasovateľ je oprávnený meniť ustanovenia nájomnej zmluvy.
 • Navrhovateľ nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži.
 • Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy a existencie nájomného vzťahu.

5. Ohliadka majetku

Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s Bc. Miriam Romaňákovou, ekonómkou DpS, tel. č. 0911460144.

6. Zverejnenie na webovom sídle

 Zverejnené od 07.02.2024 do 22.02.2024, 14:00.

Zápisnica z O.V.S.

Zápisnica z OVS (PDF, 176 kB)

Publikované: 7. 2. 2024

Aktualizované: 8. 3. 2024