Kompetencie a činnosť odboru

Kompetencie a činnosť odboru financií PSK

Odbor financií  Prešovského samosprávneho kraja vykonáva svoje kompetencie prostredníctvom:

Oddelenie rozpočtu

Oddelenie rozpočtu

 •  zostavuje návrh a úpravy rozpočtu samosprávneho kraja a návrh záverečného účtu samosprávneho kraja,
 • zabezpečuje rozpočet pre kultúrne zariadenia, zariadenia sociálnych služieb a správu a údržbu ciest v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,
 • zabezpečuje financovanie neštátnych subjektov poskytujúcich sociálne služby v rámci PSK,
 • rozpočtovo zabezpečuje a monitoruje implementáciu projektov financovaných zo zdrojov EÚ a zdrojov zo zahraničia za úrad samosprávneho kraja a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,
 • koordinuje zúčtovanie finančných vzťahov za príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja,
 • spracováva podklady pre prijatie alebo poskytnutie úverov,
 • predkladá MF SR údaje potrebné na zostavenie rozpočtu verejnej správy,
 • vydáva cenové výmery pri stanovení cien miestneho významu,
 • vypracováva interné smernice a pokyny,
 • zabezpečuje financovanie projektov implementovaných úradom PSK a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,
 • zabezpečuje metodickú a kontrolnú činnosť v oblasti rozpočtu
 • komunikuje a zabezpečuje vzťah s ústrednými orgánmi štátnej správy a kontrolnými orgánmi

Oddelenie účtovníctva

Oddelenie účtovníctva

 • vykonáva komplexné spracovanie účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva, ktorého predmetom je účtovanie skutočností o stave a pohybe majetku, stave a pohybe záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov, výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia,
 • spracováva výstupy z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy,
 • účtuje o príjmoch, výdavkoch, majetku záväzkoch a pohľadávkach úradu samosprávneho kraja a implementovaných projektov financovaných z rozpočtu EÚ a rozpočtu iných krajín,
 • zabezpečuje sumarizáciu výstupov z účtovníctva za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,
 • zabezpečuje prepojenie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK s úradom a Štátnou pokladnicou,
 • vykonáva metodickú a kontrolnú činnosť.

Mimorozpočtové a odvetvové činnosti

 • zabezpečuje financovanie a rozpočet pre príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (gymnázia, stredné odborné školy, stredné priemyselné školy, hotelové akadémie, spojené školy, stredné zdravotnícke školy, obchodné akadémie, stredné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia),
 • v rámci originálnych kompetencií PSK prideľuje finančné prostriedky pre súkromné/cirkevné jazykové školy a súkromné/cirkevné školské zariadenia v zmysle VZN PSK č. 18/2010 v platnom znení,
 • štvrťročne vykonáva kontrolu účtovnej uzávierky za školy a školské zariadenia,
 • sleduje čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a príjmové finančné operácie,
 • zabezpečuje spracovanie Súhrnnej správy o hospodárení za oblasť vzdelávania,
 • zúčtováva finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
 • vykonáva metodickú a kontrolnú činnosť a sumarizáciu podkladov za oblasť vzdelávania,
 • spracováva podklady podľa požiadaviek MŠVVaŠ SR, OÚ a iných nadriadených orgánov,
 • spolupracuje pri tvorbe návrhu rozpočtu a záverečného účtu,
 • komplexne rieši a usmerňuje školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,
 • vykonáva úpravy rozpočtu v rámci projektov EÚ a súčasne zabezpečuje spolufinancovanie týchto projektov,
 • spracováva a vyúčtováva účelové finančné prostriedky na základe oznámení z MŠVVaŠ SR, ÚV SR, MF SR a iné,
 • zodpovedá za dodržiavanie a uplatňovanie platných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva.

Publikované: 9. 6. 2023

Aktualizované: 9. 6. 2023