Komisie - pozvánky

Pozvánka

Termín zasadnutia: 3. jún 2019 o 13:00 hod.
Miesto konania: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov – zasadacia miestnosť 2. poschodie

Program

 1. Otvorenie
 2. Plán verejného obstarávania v podmienkach SÚC PSK
 3. Zoznam investícií v roku 2019 po okresoch
 4. Informácia o stave projektov EÚ (IROP, INTERREG V-A, ENI), schválenie finančných prostriedkov v rámci spolufinancovania IROP po aktualizovaní projektových dokumentácií na realizácie stavieb
 5. Vyhodnotenie zimnej údržby ciest 2018/2019
 6. Mostný program na obdobie 2020 – 2025
 7. Stav pripravenosti programu ciest na obdobie 2020 – 2025
 8. Rôzne
 9. Záver

 

 

Ing. arch. Zita Pleštinská
predsedníčka komisie

 

Ing. Alexander Galajda
sekretár komisie

Termín zasadnutia:
Miesto konania: v malej zasadačke Úradu Prešovského samosprávneho kraja (2.poschodie), Námestie mieru 2, Prešov

Program

 1.  

 

 

Ing. Holíková Mária, Phd., v. r.
sekretár komisie

Ing. Molčan Peter, v. r.
sekretár komisie predseda komisie finančnej pri Zastupiteľstve PSK

 

Termín zasadnutia: 14.02.2014 o 11,00 hod.

Miesto konania: Podtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72

Program

 1. Otvorenie.
 2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia, schválenie programu, určenie overovateľov uznesenia a zápisnice.
 3. Výberové konanie na miesto riaditeľa ĽOS v Starej Ľubvni – informácia.
 4. Návrh na predloženie žiadosti o NFP v rámci ROP – informácia.
 5. Prehliadka Podtatranského múzea a Podtatranskej knižnice v Poprade.
 6. Otvorenie novej expozície v Tatranskej galérii v Poprade. 
 7. Rôzne
 8. Záver 

 

Mgr. Emil Chlapeček, v.r.
predseda Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

 

Mgr. Eva Arvayová, v.r.
sekretár komisie

Táto komisia zasadá len vo výnimočných  prípadoch.

Dňa 27.01.2014 o 13:00 hod.
sa uskutoční 1. zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Nám. mieru 2, Prešov, v  zasadacej miestnosti Odboru regionálneho rozvoja na 4. poschodí.

Program

 1. Otvorenie
 2. Návrh overovateľa zápisnice a uznesenia.
 3. Kontrola uznesenia č.24/2013 zo dňa 03.10.2013.
 4. Informatívna správa o Nórskom finančnom mechanizme.
 5. Diskusia
 6. Rôzne
 7. Záver

Michal Sýkora, v.r.
Predseda komisie

Ing. František Barnáš
sekretár komisie

Termín zasadnutia: 29. januára 2014 (streda) o 10.00 hod.
Miesto konania: kancelária vedúcej Odboru sociálneho Úradu PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov (budova Strednej priemyselnej školy strojníckej)  

Program

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2014 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č.20/2010
 4. Rôzne
 5. Návrh na uznesenie
 6. Záver

 

Ing. Andrea Turčanová, v.r. 
predsedníčka komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK

PhDr. Margita Poptrajanovski, v.r.
sekretár komisie 

 

Termín zasadnutia: 17. marca 2014 o 13.00 hod.

Miesto konania: malá zasadačka – 2. poschodie, Námestie mieru 2, Prešov

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie
 2. Majetkové prevody
  2.1 Budúce odplatné zriadenie vecného bremena v k. ú. Vyšný Žipov na pozemku vo vlastníctve PSK v správe SÚC PSK v prospech oprávneného – Obec Vyšný Žipov
  2.2 Zriadenie vecného bremena v k. ú. Sabinov na pozemku vo vlastníctve PSK v správe – Gymnázium Antona Prídavka v prospech oprávneného – FIBERCON s.r.o.
  2.3 Zriadenie vecného bremena v k. ú. Bardejov na pozemku vo vlastníctve PSK v správe SÚC PSK v prospech oprávneného – BIOENERGY BARDEJOV s.r.o.
  2.4 Zriadenie vecného bremena v k. ú. Matejovce na pozemku vo vlastníctve PSK v správe – Stredná odborná škola elektrotechnická, Poprad – Matejovce v prospech oprávneného – Mesto Poprad
  2.5 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA Z 25. ZASADNUTIA ZASTUPITEĽSTVA PSK č. 514/2013 zo dňa 11.06.2013 (O.V.S. – stavba olejové hospodárstvo a pozemky, k. ú. Bardejov – zmena podmienok)
  2.6 Prevod pozemku pod chodníkom v k. ú. Tovarné v správe Správy a údržby ciest PSK do vlastníctva kupujúceho – Obec Tovarné z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  2.7 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – kaštieľ a pozemok v správe Krajského múzea v Prešove v obci Svinia
  2.8 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – pozemky v k.ú. Orkucany
  2.9 Prevod pozemku v k. ú. Orkucany do vlastníctva kupujúceho – Bibiány Miščíkovej a Mariána Matľáka dôvodu hodného osobitného zreteľa
 3. Prenájom majetku
  3.1 Nájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v správe Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3, Prešov do nájmu nájomcu – Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
 4. Rôzne
 5. Záver

 

PhDr. Vladimír Ledecký, v.r.
predseda Komisie pre správu majetku pri Zastupiteľstve PSK

Ing. Štefan Matejčík, v. r.
sekretár Komisie pre správu majetku pri Zastupiteľstve PSK

 

Termín zasadnutia: 23. 01. 2014 o 13,00 hod.

Miesto konania: Malá zasadačka Úradu PSK (2. podlažie), Námestie mieru 2, Prešov

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia PSK č. xx/2014, ktorým sa ruší Školský internát, Baštová 21, Prešov ako súčasť Hotelovej akadémie, Baštová 32, Prešov
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia PSK č. xx/2014, ktorým sa mení VZN PSK č. 35/2013, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015
 5. Návrh Plánu zasadnutí Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK na rok 2014
 6. Rôzne
 7. Záver

 

PhDr. Marián Damankoš, PhD., v.r.
predseda Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK

Ing. Karol Lacko, PhD., v.r.
sekretár komisie

Termín zasadnutia: 20.03.2014 o 13:00 hod.

Miesto konania: na úrade Prešovského samosprávneho kraja, Nám. mieru 2, Prešov (v malej zasadacej miestnosti na 2. poschodí)

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia
 3. Informácia o stave obstarávania Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
 4. Informácia o stave obstarávania doplnku a zmeny Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja pre územie bývalého Vojenského obvodu Javorina
 5. Návrh harmonogramu zasadnutí komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia na rok 2014
 6. Vyhodnotenie plnenia uznesení z roku 2013
 7. Rôzne
 8. Záver

 

Pavel Hudaček
predseda Komisie ÚPaŽP pri Zastupiteľstve PSK

Ing. František Barnáš
sekretár komisie

Termín zasadnutia: 12.03.2014 o 14.00 hod.

Miesto konania: Domov mládeže, A. Duchnoviča, Sabinovská 2, Prešov (SPŠ – strojnícka)

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Činnosť odboru zdravotníctva PSK (vedúci OZ PSK a LSK MUDr. Július Zbyňovský, MPH
 4. Informácia o evidovaní a prešetrovaní sťažnosti za rok 2013 odborom zdravotníctva PSK (vedúci OZ PSK a LSK MUDr. Július Zbyňovský, MPH
 5. Rôzne
 6. Záver

 

MUDr. Peter Bizovský, MPH, v. r.
predseda zdravotníckej komisie Z PSK

Publikované: 16. 1. 2017

Aktualizované: 27. 1. 2023