6. zasadnutie komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia (21.08.2023)

Pozvánka

V zmysle § 20 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov zvolávam

6. zasadnutie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutoční

Termín zasadnutia:21. 08. 2023 o 13:30 hod.
Miesto konania:na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v malej zasadacej miestnosti na 1. poschodí

 Program

  1. Otvorenie
  2. Voľba overovateľa zápisnice a uznesenia
  3. Informácia o výsledkoch správy o hodnotení strategického dokumentu Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK
  4. Informácia o zrealizovaných aktivitách v rámci projektu LIFE IP
  5. Rôzne
  6. Záver

***

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r.
predseda komisie

PaedDr. Martina Slivková, PhD., MBA v. r.
sekretárka komisie

Publikované: 21. 8. 2023

Aktualizované: 21. 8. 2023