Investície

Investície v Prešovskom kraji

Východoslovenský investičný sprievodca / East Slovakia Investment Guide

Východoslovenský investičný sprievodca / East Slovakia Investment Guide – ESIG

Profesionálny business sprievodca východným Slovenskom

ESIG je projekt, ktorého ciele sú predstaviť región východného Slovenska (Prešovský kraj a Košický kraj) z pohľadu investičných možností, poskytovať aktuálne ekonomické informácie, prinášať ekonomické spravodajstvo o úspechoch spoločností pôsobiacich v tomto regióne.

Výstupy projektu sú v dvoch formách

Webový portál ESIG

Vybrané oblasti z portálu:

Verejné investície na Východnom Slovensku (štúdia)

Verejná investícia má celospoločenský význam a má charakter spoločnej zodpovednosti na všetkých úrovniach správy.

To robí správu, vládnutie mimoriadne zložité, vzhľadom na jej komplexnosť. Regionálne samosprávy ako samostatné vlády, definované ako štáty, provincie, kraje a samosprávne obce, realizovali v roku 2014 v krajinách OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) asi 60% verejných investícií. Väčšina regionálnych verejných investícií je smerovaná do oblastí kľúčového významu pre budúci hospodársky rast, udržateľný rozvoj a kvalitu života občanov.

Štúdia je súčasťou implementácie odporúčaní OECD na efektívne verejné investície naprieč úrovňami správy štátu, ktoré boli prijaté Radou OECD v marci 2014. Cieľom odporúčaní v štúdii je pomôcť verejnej správe na Východnom Slovensku posúdiť silné a slabé stránky jej verejných rozvojových investičných kapacít a stanoviť priority na zlepšenie. Štúdia je publikovaná v anglickej i slovenskej jazykovej mutácii. Pracovný preklad do slovenčiny neprešiel jazykovou úpravou.

 

Publikované: 29. 9. 2016

Aktualizované: 27. 1. 2023