Správne konanie v rámci PSK

Prešovský samosprávny kraj, ako správny orgán, rozhoduje v správnom konaní o právach, povinnostiach, alebo právom chránených záujmoch fyzických, alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy.

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ktorý je všeobecným procesno-právnym predpisom v oblasti výkonu štátnej správysa vzťahuje nielen na vydávanie rozhodnutí a ich vynucovanie (dodržiavanie podmienok), ale jeho základné pravidlá sa primerane používajú aj pri vydávaní osvedčení, posudkov, súhlasov, vyjadrení, odporúčaní a iných podobných opatrení (podľa osobitných predpisov a vykonávacích vyhlášok), ktoré nemajú povahu rozhodnutí.

Priebeh správneho konania:

Aktuálne prebiehajúce správne konania

Nenalezené žádné výsledky

Archív správnych konaní

Archív všetkých ukončených správnych konaní, ktoré riešil Prešovský samosprávny kraj nájdete v v archíve správnych konaní.

Publikované: 9. 11. 2022

Aktualizované: 25. 1. 2024