Zmluva o finančnej zábezpeke

Zmluva o finančnej zábezpeke uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Zmluva o finančnej zábezpeke uzavretá podľa uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi účastníkmi zmluvného vzťahu, ktorí prehlasujú, že sú spôsobilí na jej uzavretie 

Obsah zmluvy:

  1. Účastníci zmluvného vzťahu
  2. Predmet a účely zmluvy
  3. Výška a splatnosť finančnej zábezpeky
  4. Ostatné ustanovenia

Dokument na stiahnutie

Publikované: 4. 10. 2023

Aktualizované: 11. 3. 2024