Aktuálne ponuky

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a v náväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ schválené uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 185/2004 dňa 3. 2. 2004 v platnom znení

vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný majetok PSK.

1. Predmet zmluvy:

prevod nehnuteľného majetku v správe Stredného odborného učilišťa drevárskeho Prešov, zapísaného na LV č. 1226, k.ú. Ľubotice, a to:

 • pozemku: parc. č. 2833 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 561 m2
 • parc. č. 2834 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2
 • parc. č. 2860 – záhrady o výmere 55 m2

ťarchy: bez zápisu

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 27/2008 zo dňa 1.3.2008, vyhotoveným znalcom Ing. Františkom Michaličom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 780.000,00 Sk (25.891,26 €).Konverzný kurz 30,1260.

2. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

 1. ponúknutá kúpna cena (cena za prevádzaný nehnuteľný majetok), spôsob a čas úhrady kúpnej ceny,
 2. záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod.
 3. podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b).
 4. oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b) .

3. Ďalšie podmienky verejnej obchodnej súťaže:

a/ Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho kraja v termíne do 25. novembra 2008 do 13,00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Verejná obchodná súťaž – pozemky v správe SOU drevárske Prešov – neotvárať! “

„identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ, IČO, adresa“

na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor organizačný
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne Prešovského samosprávneho kraja.

b/ Návrh musí obsahovať:

 • návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme – na diskete, CD,
 • presnú identifikáciu záujemcu ( podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba – podnikateľ) s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:
 • kupujúci – fyzická osoba
  • titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie – číslo účtu) alebo
 • kupujúci – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
  • obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, zastúpená – titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri:……. č……. alebo
 • kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)
  • obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie – číslo účtu, štatutárny orgán – podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii – Obchodný register Okresného súdu ……., oddiel ……, vložka …
 • výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac na úrovni originálu,
 • hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny,
 • podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou.,
 • doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení finančnej zábezpeky vo výške 50% z ceny stanovenej znaleckým posudkom za nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č.ú.: 8826509141/5600), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, ( text zmluvy je zverejnený na stránke PSK www.vucpo.sk pri vyhlásení tejto v.o.s..)
 • prehlásenie záujemcu ( iba fyzickej osoby) v zmysle z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov ( text prehlásenia je zverejnený na stránke PSK www.vucpo.sk pri vyhlásení tejto v.o.s..)
 • oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail c) Podľa § 6 ods.6 zák. č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote podľa písm.e) predložený návrh kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou.

e) Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od schválenia prevodu nehnuteľností v Zastupiteľstve PSK v súlade s § 9 ods.6 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

g) Víťazovi verejnej obchodnej súťaže (schválenému Zastupiteľstvom PSK) bude v lehote podľa písm. e) predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a po jeho odsúhlasení bude vyzvaný, aby v určenom termíne podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie kúpnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany víťaza verejnej obchodnej súťaže je víťaz verejnej obchodnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie podpísania kúpnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza verejnej obchodnej súťaže..

h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287, ods. 2, Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

4. Obhliadka majetku:

a) Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s PhDr. Jozefom Kurejom, riaditeľom školy (tel.: 051/7764510, mobil: 0905 681 599)

b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

V Prešove dňa 11.11.2008

MUDr. Peter Chudík, v.r.
predseda PSK

V zmysle zákona č. 258/2009 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 16.6.2009 podľa § 9a ods. 5, kde Vyšší územný celok zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní, ÚPSK zverejňuje následovné:

Prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK,

zapísaného na LV č.356, k.ú. Remeniny a to:

 • pozemkov:   parc. č. 80/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 560 m2
 • ťarchy:           bez zápisu

 

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 09/2009 zo dňa 3.5.2009, vyhotoveným znalcom Ing. Albertom Sabolom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku predstavuje 1.300 € (39.163,80 Sk).

Súdnoznalecký posudok je k nahliadnutiu na ÚPSK u Ing. Eriky Gerdovej, tel. 051/ 7460462.

Žiadosti o odkúpenie prebytočného nehnuteľného majetku s uvedením navrhovanej kúpnej ceny a Vašimi identifikačnými údajmi, žiadame zasielať do 25. 9. 2009 na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor organizačný
Oddelenie pre správu majetku PSK 
Nám. mieru 2
080 01 Prešov

 

V zmysle s § 9a, ods.8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

1./ Prevod pozemku v k.ú. Svidník v správe Spojenej školy Svidník

Predmet prevodu:

 • prevod nehnuteľného majetku v správe Spojenej školy, Centrálna 464, Svidník, zapísaného na LV č. 3093, k.ú. Svidník a to:

pozemku: novovytvorenej parc. C KN č. 1060/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 229 m2,

odčlenenej od parc. C KN č. 1060/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21876 m2 geometrickým plánom č. 191/10 zo dňa 10.8.2010 vyhotoveným GEOEXPRES, Ul. Sov. Hrdinov AB, 089 01 Svidník, IČO: 10782621, úradne vereným Správou katastra Svidník dňa 17.8.2010 pod č. 197/2010

 • ťarchy: bez zápisu

Kupujúci:

Mgr. Michal Goriščák, Ul. Záhradná 297/3, 089 01 Svidník

Kúpna cena: 3.030,00 € pri cene 13,23 €/m2

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • Zosúladenie stavu skutočného so stavom právnym.

2./ Prevod pozemku v k.ú. Medzilaborce v správe SOŠ A. Warhola v Medzilaborciach

 

Predmet prevodu:

 • prevod nehnuteľného majetku v správe Strednej odbornej školy A. Warhola v Medzilaborciach, zapísaného na LV č. 2396, k.ú. Medzilaborce a to:

pozemku: novovytvorenej parc. C KN č. 801/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2950 m2,

podľa geometrického plánu č. 37772791-060/2010 zo dňa 16.11.2010 na úpravu hraníc medzi pozemkami parc. č. 801/8 a 801/9, vyhotoveného GEODÉZIA M Stropkov, Ing. Bc. Zuzana Motyková, Krátka 4, 091 01 Stropkov, IČO 37771418, úradne overeného Správou katastra Medzilaborce dňa 24.11.2010 pod č. 56/2010

 • ťarchy: bez zápisu

Kupujúci:

Viktor Suchý, Duchnovičova 595/140, 068 01 Medzilaborce

Kúpna cena: 8.404,00 € pri cene 2,84 €/m2

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • Plánovaná výstavba stolárskej dielne kupujúcim, v ktorej bude možné vykonávať aj odborný výcvik žiakov Strednej odbornej školy Andyho Warhola v Medzilaborciach, 

3./ Prevod pozemkov v k.ú. Prešov v správe SPŠ stavebnej Prešov

Predmet prevodu:

 • prevod nehnuteľného majetku v správe Strednej priemyselnej školy stavebnej Prešov, zapísaného na LV č. 12894, k.ú. Prešov a to :

pozemku: novovytvorenej parc. C KN č. 3961/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2,

novovytvorenej parc. C KN č. 3961/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2,

odčlenených od parc. C KN č. 3961/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2661 m2 geometrickým plánom č. 34/2010 zo dňa 11.10.2010 vyhotoveným MMERA, s.r.o., Padlých hrdinov 3/A, 080 05 Prešov, úradne overeným Správou katastra Prešov dňa 8.11.2010 pod č. G1-1471/10

 • ťarchy: bez zápisu

Kupujúci:

EWRO, s.r.o., Bayerová 1/A , 080 01 Prešov, IČO 36 486 957

Kúpna cena: 2.364,30 € pri cene 33,30 €/m2

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • Sprístupnenie susedných pozemkov a budov vo vlastníctve kupujúceho. 

4./ Prevod pozemku v k.ú. Spišská Sobota v správe Gymnázia Poprad

Predmet prevodu:

 • prevod nehnuteľného majetku v správe Gymnázia Poprad, zapísaného na LV č. 1625, k.ú. Spišská Sobota a to:

pozemku: parc. C KN č. 1418/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 805 m2

 • ťarchy: bez zápisu

Kupujúci:

Ing. Ľudovít Jurinyi, Záhradná 550, 059 39 Šuňava

Kúpna cena: 36.741,52 € pri cene 45,64 €/m2

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • Predaj posledného chýbajúceho pozemku na plánovanú výstavbu športového centra Penzión Bowling Poprad kupujúcim. 

5./ Zámena pozemkov v k.ú. Bardejov medzi PSK (v správe Spojenej školy v Bardejove a Strednej priemyselnej školy v Bardejove) a Mestom Bardejov

Predmet prevodu:

zámena pozemkov medzi Prešovským samosprávnym krajom a Mestom Bardejov bez vzájomného finančného vyrovnania a to nasledovne:

a) Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 v správe Spojenej školy, Štefánikova 64, Bardejov, odovzdáva a Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, IČO: 00 321 842 nadobúda nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 10575 v k.ú. Bardejov a to:

 • pozemky registra C KN:

parc. č. 1607/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 632 m2,

parc. č. 1607/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,

parc. č. 1610/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1613 m2,

parc. č. 1610/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2080 m2,

parc. č. 1610/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1100 m2,

parc. č. 4262/19 – ostatné plochy o výmere 566 m2

 • ťarchy: bez zápisu
 • celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 6 015 m2

b) Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 v správe Strednej priemyselnej školy, Komenského 5, Bardejov, odovzdáva a Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, IČO: 00 321 842 nadobúda nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 2579 v k.ú. Bardejov a to:

 • pozemky registra C KN:

novovytvorenú parc. č. 1159/14 – zastavané plochy o výmere 345 m2,

novovytvorenú parc. č. 1159/16 – zastavané plochy o výmere 1811 m2

odčlenené od parcely registra C KN 1159/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4321 m2 geometrickým plánom č. 37119192-78/2010 zo dňa 3.11.2010, vyhotoveného geodetickou kanceláriou Beáta Tarcalová GEOTAR, Bardejov, úradne overeného Správou katastra Bardejov dňa 8.11.2010 pod č. 700/2010

 • ťarchy: bez zápisu
 • celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 2 156 m2

c) Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, IČO: 00 321 842 odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 nadobúda nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 6279 v k.ú.Bardejov, a to:

 • pozemky registra C KN:

parc. č. 3186/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3849 m2,

parc. č. 3186/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 525 m2,

 • ťarchy: bez zápisu
 • celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 4 374 m2

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • Doriešenie vlastníctva spojeného s prípravou investícií a realizáciou pre ďalšie zveľaďovanie mesta Bardejov. 

6./ Prevod pozemku v k.ú. Petrovany v správe DSS Sabinov

Predmet prevodu:

 • nehnuteľný majetok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Domova sociálnych služieb v Sabinove, nachádzajúci sa v katastrálnom území Petrovany, zapísaný na LV č. 2043 a to:

pozemok registra E KN parcelné číslo 265 o výmere 29 m2, druh pozemku záhrady

 • ťarchy: bez zápisu

Kupujúci:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Petrovany, 082 53 Petrovany 290

IČO: 319 990 26

Kúpna cena: 1,00 €

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 

 • pozemok slúžiaci ako prístupová komunikácia do areálu bývalého domova sociálnych služieb a do areálu kostola Rímskokatolíckeho farského úradu v Petrovanoch, ktorý sa stal po presťahovaní domova sociálnych služieb do Sabinova pre DSS prebytočným. Vzhľadom na jeho situovanie pred vstupom do kostola, by predaj inému kupujúcemu znemožnil prístup do kostola.

 

7./ Prevod nehnuteľného majetku v k.ú. Petrovany v správe Domova sociálnych služieb Sabinov

 

Predmet prevodu:

 • nehnuteľný majetok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Domova sociálnych služieb v Sabinove neevidovaný v katastri nehnuteľností, nachádzajúci sa v katastrálnom území Petrovany na nehnuteľnostiach vo vlastníctve kupujúceho a to:

čistiareň odpadových vôd, inv. 2814 2

altánok s kozubom na parcele KN C č. 6/1, inv. 2815 3

oplotenie inv. 2815 1

ihrisko inv. 2823 1

podlaha v sále budovy mužského oddelenia súp. číslo 541 na parcele KN C č. 2/7, inv. 2823 2

vodovodná prípojka inv. 2827 1

Kupujúci:

Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
Parkova 27, 821 05 Bratislava

IČO: 00587141

Kúpna cena: 1,00 €

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • jedná sa majetok nachádzajúci sa na nehnuteľnostiach v k. ú. Petrovany vo vlastníctve kupujúceho, ktorý ostal po presťahovaní domova sociálnych služieb z Petrovan do Sabinova a náklady na jeho premiestnenie, resp. likvidáciu by boli vyššie ako je kúpna cena. Vzhľadom na havarijný technický stav majetku a jeho situovanie, predaj inému kupujúcemu je nereálny.

8./ Prevod pozemku v k.ú. Zlatá baňa v správe Spojenej školy Prešov

Predmet prevodu:

 • nehnuteľný majetok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja majetku v správe Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov, nachádzajúci sa v katastrálnom území Zlatá Baňa, zapísaný na LV č. 875 a to: 
  pozemok registra E KN parcelné číslo 1324/247 o výmere 7053 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.
 • ťarchy: bez zápisu

Podmienkou prevodu je bezodplatné zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok E KN parc. číslo 1324/247 k budovám súpisné číslo 145 na parcele 797, súpisné číslo 138 na parcele 795, súpisné číslo 144 na parcele 796 a súpisné číslo 154 na parcele 799/5 v prospech vlastníkov týchto budov – oprávneného z vecného bremena in rem.

Kupujúci:

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 081 35 Prešov

IČO: 00179 205

Kúpna cena: 1,00 €

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Zlatá Baňa, zastavaný stavbami vo vlastníctve kupujúceho vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbami. Z dôvodu situovania pozemku mimo územia Prešova a areálu Spojenej školy v Prešove je pre PSK tento pozemok prebytočný a nevyužiteľný. Pozemok bude slúžiť na verejnoprospešné účely.

 

 

Publikované: 29. 1. 2021

Aktualizované: 27. 1. 2023