Dokumenty odboru

Dokumenty SO pre Integrovaný regionálny operačný program

Všeobecné dokumenty

Informačné dokumenty  

 Indikatívny harmonogram výziev  

  Publicita

Programové dokumenty (program IROP)

Príručky pre žiadateľa

Príručky pre prijímateľa

Príručka k procesu verejného obstarávania 

Zmluva o poskytnutí NFP – aktuálne 

Zmluva o poskytnutí NFP – archív

Metodické usmernenia RO pre IROP

 Metodické usmernenia RO pre IROP č. 3

Publikované: 4. 1. 2023

Aktualizované: 20. 9. 2023