Riadenie Úradu PSK

Na úrade sa stanovujú tieto stupne riadenia:

Predseda zastupuje samosprávny kraj navonok, je štatutárnym orgánom samosprávneho kraja v majetkovoprávnych vzťahoch, v pracovnoprávnych vzťahoch a v iných vzťahoch. Rozhoduje aj o veciach, v ktorých zákon zveruje samosprávnemu kraju rozhodovanie o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti verejnej správy okrem vecí, o ktorých na jeho návrh rozhoduje organizačný útvar úradu určený v tomto organizačnom poriadku úradu.

Podpredsedovia riadia a zodpovedajú za činnosť detašovaných pracovísk a zastupujú predsedu v rozsahu určenom predsedom.

Riaditeľ úradu riadi a organizuje prácu úradu a plní úlohy podľa pokynov predsedu a zodpovedá mu za svoju činnosť, ďalej priamo riadi, organizuje a kontroluje činnosť vedúcich odborov úradu, okrem vedúceho odboru SO pre IROP.

Hlavný kontrolór riadi činnosť útvaru hlavného kontrolóra a zodpovedá za jeho činnosť.

Odbory, oddelenia úradu a kancelária predsedu, sú riadené ich vedúcimi zamestnancami. Vedúci zamestnanci podľa predchádzajúcej vety zodpovedajú za plnenie úloh a za výkon práce zamestnancov odboru, oddelenia a kancelárií.

Vedúci odborov, okrem odboru SO pre IROP, zodpovedajú riaditeľovi za výkon činnosti na nimi riadených úsekoch a za dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov a vnútorných noriem samosprávneho kraja.

Publikované: 9. 3. 2023

Aktualizované: 9. 1. 2024