Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný:

 • Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy (§ 39 a § 40 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov; § 6 – 17 a § 26 – § 41 a § 43 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov; § 44 ods. 1 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov).
 • Poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú zdravotnú starostlivosť a na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby (zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov).
 • Bez zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti.
 • Prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v súlade s požiadavkami na jeho personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie.
 • Viditeľne označiť druh zdravotníckeho zariadenia (§ 7 ods. 3 a §4 zákona č. 578/2004 Z. z.), jeho odborné zameranieobchodné meno alebo meno a priezvisko držiteľa povolenia. Právnická osoba je povinná uviesť aj meno a priezvisko náhradného odborného zástupcu (ak taký je). Označenie musí byť v štátnom jazyku.
 • Umiestniť na viditeľnom mieste zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť, aj ordinačné hodiny schválené samosprávnym krajom a schválené ordinačné hodiny aj dodržiavať.
 • Umiestniť na viditeľnom mieste cenník zdravotných výkonov uskutočňovaných na žiadosť osoby.
 • Informovať vopred osobu alebo zákonného zástupcu o rozsahu a podmienkach ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti a o tom, či má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je táto osoba verejne zdravotne poistená.
 • Bezodkladne písomne informovať osobu o odstúpení od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a o dôvodoch odstúpenia od tejto dohody (§ 12 ods. 8 zákona č. 576/2004 v znení neskorších predpisov).
 • Zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie. Uvedené sa nevzťahuje na poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti.
 • Oznámiť spôsobom v mieste obvyklým dočasné pozastavenie alebo skončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 • Viesť zdravotnú dokumentáciu podľa § 19-21 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • Spracúvať, poskytovať a sprístupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa § 18§ 24 a § 25 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • Zabezpečiť a uchovávať zdravotnú dokumentáciu a dodržať postup pri jej odovzdaní a prevzatí do úschovy podľa § 22 a §23 zákona č. 576/2004 v znení neskorších predpisov.
 • Vydať osobe doklad o výške úhrady, ktorú uhrádza osoba za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a doklad o výške úhrady za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
 • Poskytovať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici údaje do centrálneho registra prenosných ochorení.
 • Povoliť  orgánu príslušnému na výkon dozoru (podľa zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) vstup do zdravotníckeho zariadenia, poskytnúť mu požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon dozoru a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dozoru.
 • Predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky v súlade s osobitným predpisom.
 • Uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
 • Zabezpečiť zber údajov potrebných na určenie indikátorov kvality vo formáte určenom ministerstvom zdravotníctva.
 • Vydať pri poskytnutí špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti rovnopis potvrdenia o rozsahu poskytnutých zdravotných výkonov, ich cene a výške spoluúčasti osobe, ktorej sa taká zdravotná starostlivosť poskytla.
 • Vykonávať lekársku službu prvej pomoci podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom.
 • Vykonávať prehliadky mŕtvych tiel v súlade s osobitným predpisom (§ 42 zák. č. 576/2004 Z. z.) a nariaďovať pitvy podľa osobitného predpisu (§48 zák. č. 581/2004 Z. z.) na základe písomného poverenia vydaného úradom pre dohľad.
 • Uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s príslušnou zdravotnou poisťovňou, ak ide o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s jedným poistencom zdravotnej poisťovne a poskytuje zdravotnú starostlivosť plne alebo čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia.
 • Bezodkladne písomne informovať o schválení a potvrdení ordinačných hodín úrad pre dohľad a zdravotnú poisťovňu, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
 • Umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené samosprávnym krajom v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a schválené ordinačné hodiny aj dodržiavať.
 • Odovzdávať centru pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín úradu pre dohľad ekonomické údaje o štruktúre zdravotníckeho zariadenia, údaje o poskytnutom rozsahu zdravotnej starostlivosti vo výkonových ukazovateľoch ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa zoznamu zdravotných výkonov.
 • Poskytovať Národnému centru zdravotníckych informácií údaje podľa osobitného  predpisu (§ 14 ods. 1 písm. a) až d) zák. č. 153/2013 Z. z.).
 • Na požiadanie príslušníka Policajného zboru vydať písomné vyjadrenie, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená alebo ktorá upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenia, môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia.
 • Vydať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobe v písomnej alebo elektronickej podobe, ktorá sa nepreukáže európskym preukazom ZP alebo žiada o poskytnutie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorá obsahuje dátum a čas zápisu, spôsob a obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu, dátum a čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti, výsledky iných vyšetrení, identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, identifikáciu osoby, ktorej  sa zdravotná starostlivosť poskytla, stanovenie diagnózy vrátane jej kódu, faktúru s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov a ich cenu a lekársky predpis ak je to potrebné.
 • Poskytnúť následnú zdravotnú starostlivosť osobe po poskytnutí cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte Európskej únie (§ 9 ods. 1 zák. č. 580/2004 v znení zákona 220/2013 Z. z.).
 • Poskytovať informácie ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (§ 9 ods. 1 zák. č. 580/2004 v znení zákona 220/2013 Z. z.) o poistencoch iného členského štátu Európskej únie, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v Slovenskej republike (§79 ods. 1 písm. zn) zák. č. 578/2004).
 • Poskytovať na základe žiadosti úradu pre dohľad informácie o tom, že zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť, má bezbariérový prístup pre osoby so zdravotným postihnutím.
 • Zverejňovať na svojom webovom sídle informácie o možnostiach ošetrenia, dostupnosti, kvalite a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a o cenách a zdravotných výkonov, ktoré poskytuje.
 • Dodržiavať cenník všetkých zdravotných výkonov, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.
 • Umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch čakárne zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov (nariadenie vlády č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistencaak ide o poskytovateľa, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu.
 • Dodržiavať zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať vrátane každej jeho zmeny samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, ak ide o poskytovateľa, s ktorým má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu.

Publikované: 1. 6. 2023

Aktualizované: 22. 6. 2023