Vedenie evidencie žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby

Prešovský samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 8 odsek 4 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, poskytne sociálnu službu alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby podľa poradia na základe vopred určených a zverejnených podrobností vedenia tohto poradia.

Prešovský samosprávny kraj vedie evidenciu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa:

Významnými kritériami pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby sú okrem dátumu podania žiadosti aj zdravotný stav a sociálna situácia žiadateľa.

Výnimočne, ak je život alebo zdravie fyzickej osoby vážne ohrozené, Prešovský samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí a rodiny v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne (§ 8 ods. 6).

Publikované: 6. 6. 2023

Aktualizované: 23. 4. 2024