Legislatíva a národné programy

Zákony

 • Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národné programy

 • Národné priority rozvoja sociálnych služieb
 • Národný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb
 • Národný program aktívneho starnutia 
 • Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím           
 • Národný akčný plán pre deti
 • Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách
 • Národný akčný plán rodovej rovnosti
 • Koncepcia integrácie cudzincov v Slovenskej republike   
 • Národný akčný plán Slovenskej republiky k Dekáde začleňovania rómskej populácie

Publikované: 12. 12. 2019

Aktualizované: 19. 9. 2023