Záverečný účet PSK za rok 2012

Schválený záverečný účet PSK za rok 2012 

Záverečný účet PSK za rok 2012 schválilo Zastupiteľstvo PSK na svojom 24. zasadnutí dňa 7. mája 2012 uznesením č. 496/2013.

Návrh

Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja na roky 2012 – 2014 bol prerokovaný a schválený Zastupiteľstvom PSK na 15. zasadnutí dňa 6. decembra 2011 uznesením č. 245/2011.

Záverečný účet

V súlade s ustanovením § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Prešovský samosprávny kraj po ukončení rozpočtového roka je povinný súhrnne spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu a v náväznosti na ustanovenie § 11 ods.2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov tento predložiť na schválenie v Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja.

Návrh záverečného účtu vychádza z účtovnej závierky Prešovského samosprávneho kraja za rok 2012, ktorá bola v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom. Správa audítora (PDF – 297 kB) tvorí prílohu materiálu pod č. 1.

Záverečný účet obsahuje všeobecnú charakteristiku činností PSK, správu o hospodárení za rok 2012 v členení na schválený rozpočet a jeho zmeny, plnenie rozpočtu, rekapituláciu príjmov, výdavkov a výsledok hospodárenia, aktíva, pasíva a vybrané ukazovatele súvahových účtov. Ďalej obsahuje zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, vrátane finančných vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, prehľad o majetku, pohľadávkach a záväzkoch samosprávneho kraja v členení za Úrad PSK, príspevkové a rozpočtové organizácie samosprávneho kraja, údaje o hospodárení organizácií, ako aj príjmy a výdavky peňažných fondov PSK a prehľad o stave a vývoji dlhu. Súčasťou záverečného účtu je aj hodnotiaca správa programového rozpočtu.

Zostatok finančných prostriedkov za rok 2012 je v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zdrojom tvorby rezervného fondu.

Návrh záverečného účtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2012 bol predložený hlavnému kontrolórovi za účelom vypracovania odborného stanoviska a v súlade s platnou legislatívou bol v lehote predložený na verejnú diskusiu pred jeho schválením v zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Dokumenty na stiahnutie:

Prílohy

(súčasťou záverečného účtu PSK za rok 2012 je tabuľková časť):

Podrobný zoznam uvedených príloh:

Ďalšie dokumenty:

Publikované: 15. 5. 2019

Aktualizované: 27. 6. 2023