Záverečný účet PSK za rok 2007

Záverečný účet PSK za rok 2007 schválilo Zastupiteľstvo PSK dňa 20. mája 2008 uznesením č. 361/2008.

Návrh

Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja na roky 2007 – 2009 bol prerokovaný a schválený na 12. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 12. decembra 2006 uznesením č. 140 / 2006.

Plnenie

Záverečný účet

Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2007 bude prerokovaný na 23. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 20. mája 2008.

V súlade s ustanovením § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Prešovský samosprávny kraj je povinný po ukončení rozpočtového roka súhrnne spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu a v náväznosti na ustanovenie § 11 ods.2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov tento predložiť na schválenie v Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja.

Návrh záverečného účtu vychádza z účtovnej závierky Prešovského samosprávneho kraja za rok 2007, ktorá bola v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom. Správa audítora tvorí prílohu materiálu pod č. 1.

Záverečný účet obsahuje všeobecnú charakteristiku činností PSK, správu o hospodárení za rok 2007 v členení na schválený rozpočet a jeho zmeny, plnenie rozpočtu, rekapituláciu príjmov, výdavkov a výsledok hospodárenia, aktíva, pasíva a vybrané ukazovatele súvahových účtov. Ďalej obsahuje zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, vrátane finančných vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, prehľad o majetku, pohľadávkach a záväzkoch samosprávneho kraja v členení za Úrad PSK, príspevkové a rozpočtové organizácie samosprávneho kraja, ako aj príjmy a výdavky peňažných fondov PSK a prehľad o stave a vývoji dlhu.

Prebytok hospodárenia za rok 2007 je podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zdrojom tvorby rezervného fondu.

Dokumenty na stiahnutie:

Prílohy:

Ďalšie materiály:

Publikované: 15. 5. 2019

Aktualizované: 27. 6. 2023