Záverečný účet PSK za rok 2005

Záverečný účet PSK za rok 2005 schválilo Zastupiteľstvo PSK dňa 30. mája 2006 uznesením č. 68/2006.

V súlade s ustanovením § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Prešovský samosprávny kraj je povinný po ukončení rozpočtového roka súhrnne spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu a v náväznosti na ustanovenie § 11 ods.2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov tento predložiť na schválenie v Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja.

Návrh záverečného účtu vychádza z účtovnej závierky Prešovského samosprávneho kraja za rok 2005, ktorá bola v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom. Správa audítora tvorí prílohu materiálu pod č. 2.

Záverečný účet obsahuje všeobecnú charakteristiku činností PSK, správu o hospodárení za rok 2005 v členení na schválený rozpočet a jeho zmeny, plnenie rozpočtu, rekapituláciu príjmov, výdavkov a výsledok hospodárenia, aktíva, pasíva a vybrané ukazovatele súvahových účtov. Ďalej obsahuje zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, vrátane finančných vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, prehľad o majetku, pohľadávkach a záväzkoch samosprávneho kraja v členení za Úrad PSK, príspevkové a rozpočtové organizácie samosprávneho kraja , ako aj príjmy a výdavky peňažných fondov PSK.

Prebytok hospodárenia za rok 2005 je podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zdrojom tvorby rezervného fondu.

Dokumenty na stiahnutie:

Prílohy (súčasť záverečného účtu PSK za rok 2005 je tabuľková časť):

 • Príloha č. 1 Správa audítora
 • Prílohy č. 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 – formát PDF (90 kB)
  Príloha č. 2 Úpravy rozpočtu PSK v roku 2005
  Príloha č. 16-18 Prehľad o majetku PSK a organizácií v pôsobnosti PSK k 31. 12. 2005
  Príloha č. 19 Prehľad pohľadávok za PSK k 31. 12. 2005 
  Príloha č. 20 Prehľad záväzkov k 31. 12. 2005 
  Príloha č. 21 Použitie rezervného fondu v roku 2005 
  Príloha č. 23 Tvorba a použitie sociálneho fondu Ú PSK za rok 2005 
 • Prílohy č. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 – formát PDF (105 kB)
  Príloha č. 3 Rozpočet PSK pre rok 2005 a jeho plnenie – príjmy
  Príloha č. 4 Bežný rozpočet 2005 a jeho plnenie – bežné príjmy
  Príloha č. 5 Bežný rozpočet na rok 2005 a jeho čerpanie – bežné výdavky
  Príloha č. 6 Bežné výdavky organizácií v oblasti kultúry za rok 2005
  Príloha č. 7 Bežné výdavky príspevkových organizácií v oblasti vzdelávania za rok 2005
  Príloha č. 9 Rozpočet PSK pre rok 2005 a jeho plnenie – výdavky 
  Príloha č. 10 Kapitálový rozpočet na rok 2005 a jeho plnenie – kapitálové príjmy 
  Príloha č. 11 Kapitálový rozpočet na rok 2005 a jeho čerpanie – kapitálové výdavky 
  Príloha č. 12 Bilancia celkových príjmov a výdavkov za rok 2005
 • Prílohy č. 8, 22 – formát PDF (48 kB)
  Príloha č. 8 Poukázané finančné prostriedky pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby za rok 2005 
  Príloha č. 22 Tvorba a použitie rezervného fondu za rok 2005
 • Príloha č. 13 Súvaha za rozpočtové organizácie v pôsobnosti PSK k 31. 12. 2005
 • Príloha č. 14 Súvaha za príspevkové organizácie v pôsobnosti PSK k 31. 12. 2005

Ďalšie dokumenty:

Publikované: 15. 5. 2019

Aktualizované: 27. 6. 2023