Záverečný účet PSK za rok 2004

Záverečný účet PSK za rok 2004 schválilo Zastupiteľstvo PSK dňa 19. apríla 2005 uznesením č. 346 / 2005.

Po ukončení kalendárneho roka 2004 v súlade s § 31 ods.1 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov je povinnosťou samosprávneho kraja údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovať do záverečného účtu vyššieho územného celku a v náväznosti na ustanovenie § 11 ods.2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov tento predložiť na schválenie v Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja.

Pri zostavovaní návrhu záverečného účtu sme vychádzali z účtovnej závierky Prešovského samosprávneho kraja za rok 2004, ktorá bola v súlade s ustanovením § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách overená audítorom. Správa audítora tvorí prílohu tohto návrhu.

Záverečný účet obsahuje všeobecnú charakteristiku činností a plnenie prenesených kompetencií zo štátu podľa jednotlivých odvetví činností, ktoré v roku 2004 zabezpečoval Úrad Prešovského samosprávneho kraja prostredníctvom jednotlivých odborov a správu o hospodárení PSK za rok 2004. Obsahom správy o hospodárení PSK je schválený rozpočet PSK a jeho zmeny vykonané za sledované obdobie, plnenie rozpočtu a rekapitulácia príjmov, výdavkov a výsledok hospodárenia PSK.

Rozpočet Prešovského samosprávneho kraja bol schválený zastupiteľstvom samosprávneho kraja dňa 2. 12. 2003 a to uznesením č. 165/2003. Rozpočet bol upravovaný postupne na základe realizovaných limitných oznámení z Ministerstva financií Slovenskej republiky, limitných oznámení Krajského školského úradu v Prešove, delimitácií rozpočtov v súvislosti s prechodom kompetencií v roku 2004, poskytnutých dotácií z rezortných ministerstiev na realizáciu rôznych programov a rozpočtových presunov v rámci vlastných zdrojov PSK. Za sledované obdobie bolo realizovaných 34 limitných oznámení, 10 zmlúv o pridelení finančných prostriedkov a 5 presunov v rámci vlastných zdrojov, ktoré boli podkladom k štyrom úpravám rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja k 31. 12. 2004.

Ďalšia časť materiálu obsahuje podrobnú analýzu Bežného rozpočtu a Kapitálového rozpočtu, ktorá pozostáva z príjmov, členených podľa ekonomickej klasifikácie a z výdavkov, členených podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

Materiál obsahuje rekapituláciu celkových príjmov a celkových výdavkov, ktoré boli vedené na jednotlivých účtoch samosprávneho kraja. Ďalej obsahuje zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, vrátane finančných vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám, ktoré zriadil samosprávny kraj, prehľad o majetku a záväzkoch samosprávneho kraja v členení za Úrad PSK, príspevkové a rozpočtové organizácie samosprávneho kraja , ako aj príjmy a výdavky peňažných fondov PSK.

Dokumenty na stiahnutie:

Prílohy (súčasť záverečného účtu PSK za rok 2004 je tabuľková časť):

 • Príloha č. 1 Správa audítora
 • Prílohy č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – formát PDF (117 kB)
  Príloha č. 2 a 3 Bežný rozpočet 2004
  Príloha č. 4 Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov SaÚC k 31. 12. 2004
  Príloha č. 5 Dotácia na krytie strát vo verejnom záujme
  Príloha č. 6 Bežné výdavky za školstvo k 31. 12. 2004
  Príloha č. 7 Čerpanie bežných výdavkov sociálnych zariadení
  Príloha č. 8 Čerpanie dotácie neštátnych zariadení v oblasti sociálnych služieb
  Príloha č. 9 a 10 Kapitálový rozpočet 2004
 • Prílohy č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 – formát PDF (126 kB)
  Príloha č. 11 Bilancia celkových príjmov a výdavkov za rok 2004
  Príloha č. 12 a 13 Prehľad o majetku PSK k 31. 12. 2004
  Príloha č. 14 Záväzky PSK k 31. 12. 2004
  Príloha č. 15 Tvorba a použitie rezervného fondu za rok 2004
  Príloha č. 16 Tvorba a použitie sociálneho fondu Ú PSK za rok 2004
  Príloha č. 18 Súvaha rozpočtových organizácií a Ú PSK k 31. 12. 2004 
  Príloha č. 19 Súvaha príspevkových organizácií PSK k 31. 12. 2004
 • Príloha č. 17 Súvaha Úradu PSK k 31. 12. 2004
 • Príloha č. 20 a) Prehľad o projektoch – formát PDF (41 kB)
 • Príloha č. 20 b) Prehľad o projektoch – formát PDF (39 kB)
 • Príloha č. 20 c) Prehľad o projektoch – formát PDF (33 kB)
 • Príloha č.  20 d) Prehľad o projektoch – formát PDF (95 kB)

Ďalšie dokumenty:

Publikované: 15. 5. 2019

Aktualizované: 27. 6. 2023