Rozpočet 2017

Schválený Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja  za rok 2017

Záverečný účet PSK za rok 2017 schválilo Zastupiteľstvo PSK na svojom  5. zasadnutí dňa 21. mája 2018.

Návrh

Návrh rozpočtu PSK na roky 2017 – 2019 bol prerokovaný a schválený Zastupiteľstvom PSK na svojom  22. zasadnutí dňa 12. decembra 2016 uznesením č. 420/2016.

Úpravy

Úpravy rozpočtu PSK na rok 2017 boli prerokované a schválené Zastupiteľstvom PSK.

Záverečný účet

 V súlade s ustanovením § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Prešovský samosprávny kraj po ukončení rozpočtového roka je povinný súhrnne spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu a v nadväznosti na ustanovenie § 11 ods.2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov tento predložiť na schválenie v Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja.

Návrh záverečného účtu vychádza z účtovnej závierky Prešovského samosprávneho kraja za rok 2017, ktorá bola v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom. Správa auditora (PDF, 1,96 MB) tvorí prílohu materiálu č. 1.

Záverečný účet obsahuje všeobecnú charakteristiku činností PSK, správu o hospodárení za rok 2017 v členení na schválený rozpočet a jeho zmeny, plnenie rozpočtu, rekapituláciu príjmov, výdavkov a výsledok hospodárenia, aktíva, pasíva a vybrané ukazovatele súvahových účtov. Ďalej obsahuje zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, vrátane finančných vzťahov k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, prehľad o majetku, pohľadávkach a záväzkoch samosprávneho kraja v členení za Úrad PSK, príspevkové a rozpočtové organizácie samosprávneho kraja, údaje o hospodárení organizácií, ako aj príjmy a výdavky peňažných fondov PSK a prehľad o stave a vývoji dlhu. Súčasťou záverečného účtu je aj hodnotiaca správa programového rozpočtu.

Zostatok finančných prostriedkov za rok 2017 je v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zdrojom tvorby rezervného fondu.

Návrh záverečného účtu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2017 bol predložený hlavnému kontrolórovi za účelom vypracovania odborného stanoviska a v súlade s platnou legislatívou bol v stanovenej lehote predložený na verejnú diskusiu pred jeho schválením v zastupiteľstve samosprávneho kraja.

Dokumenty na stiahnutie

Jednotlivé časti materiálu

Prílohy

Ďalšie materiály

Publikované: 27. 5. 2019

Aktualizované: 27. 6. 2023