Trolejbusové dráhy na území PSK

Povolenia na prevádzkovanie dráhy

Prešovský samosprávny kraja (ďalej len „ PSK“), ako regulačný orgán  rozhoduje v správnom konaní o vydaní povolenia na prevádzkovanie trolejbusovej dráhy vrátane zmien alebo zrušuje vydané povolenie.

Fyzické alebo právnické osoby môžu podať žiadosť:

  • o vydanie povolenia na prevádzkovanie trolejbusovej dráhy a siete tejto dráhy,
  • o vydanie druhého povolenia,
  • o vykonanie zmeny vo vydanom povolení,
  • o zrušenie povolenia.

Návrhy je možné podávať:

Za vydanie povolenia na prevádzkovanie trolejbusovej dráhy a siete tejto dráhy, vykonanie zmeny vo vydanom povolení podanie, za vydanie druhého povolenia a zrušenie povolenia je potrebné uhradiť správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zákonu o správnom konaní. 

Legislatíva k tejto agende: zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach.

Publikované: 28. 6. 2023

Aktualizované: 27. 5. 2024