Správa a údržba ciest

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja


Identifikačné údaje organizácie

 • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (ďalej ako „SUC PSK“)
 • Sídlo: Jesenná 14, 080 01 Prešov
 • Dispečing Správy a údržby ciest PSK
 • Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
 • IČO: 37 936 859
 • Dátum zriadenia: 1. decembra 2003
 • Web: www.sucpsk.sk

Kompetencie SÚC PSK

Zriaďovateľom SÚC PSK je Prešovský samosprávny kraj (ďalej ako „PSK“), ktorý garantuje a kontroluje jej činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia. SUC PSK:

 • vedie evidenciu majetku PSK zvereného do správy SÚC PSK,
 • zaisťuje prehliadky ciest vo vlastníctve PSK a vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej ako „SR“) nachádzajúcich sa na území obvodu PSK, u ktorých je táto činnosť prevedená na PSK zmluvou,
 • zaisťuje prehliadky mostov vo vlastníctve PSK a vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa na území obvodu PSK, u ktorých je táto činnosť prevedená na PSK zmluvou,
 • zaisťuje opravy a údržbu ciest za účelom odstránenia závad v zjazdnosti, opotrebení, alebo poškodení týchto ciest, ich súčastí a príslušenstva,
 • zaisťuje opravy a údržbu mostov,
 • zaisťuje zimnú a letnú údržbu ciest,
 • plánuje prípravu a stavia cesty vo vlastníctve PSK podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest
 • poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest vo vlastníctve PSK na účely spracovania koncepcie diaľnic a ciest bezplatne Ministerstvu dopravy Slovenskej republiky (ďalej ako „MD SR“),
 • vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách vo vlastníctve PSK v čase celoštátneho sčítania vo vlastnom mene a na vlastné náklady,
 • poskytuje údaje o zjazdnosti ciest MD SR a údaje z technickej evidencie ciest vo vlastníctve PSK,
 • zabezpečuje stavebné a technické vybavenie ciest vo vlastníctve PSK podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
 • zaisťuje investičnú činnosť na cestách vo vlastníctve PSK,
 • zaisťuje činnosť s povolením, zakrývaním, odstraňovaním a likvidáciou nepovolených reklamných zariadení na cestách vo vlastníctve PSK a v ich ochranných pásmach,
 • zaisťuje ďalšie činnosti vyplývajúce z práv a povinností stanovených zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách,
 • vykonáva činnosti na základe požiadaviek správcov miestnych a obecných komunikácií, organizácií a občanov na cestnej sieti na území PSK.

Publikované: 20. 8. 2020

Aktualizované: 15. 2. 2024