Pravidelná autobusová doprava

Zmluvný dopravcovia Prešovského samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „ PSK“), ako objednávateľ, má uzatvorené Zmluvy o službách vo verejnom záujme na roky 2009-2018  s týmito dopravcami:

 • SAD Prešov SK, s.r.o., Jilemnického 4, 080 01 Prešov
 • SAD Humenné, a. s. Fidlikova 1, 066 01 Humenné,
 • SAD Prešov, a. s., Košická 2, 080 69 Prešov, 
 • Slovenská autobusová doprava Poprad, a. s., Wolkerova 466, 058 49 Poprad.

U zmluvných dopravcov, cestujúcu verejnosť a dotknuté orgány platia tieto:

Zmluvní dopravcovia vykonávajú dopravu podľa cestovných poriadkov zverejnených na stránkach:

PSK, ako dopravný správny orgán a ako objednávateľ,  rozhoduje v konaní (nie správnom):

 • o schválení cestovného poriadku,
 • o zmene cestovného poriadku.

Žiadosť o schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny je možné poslať:

Za schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny je potrebné uhradiť správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zákonu o správnom konaní.

Infolinka

Infolinka s telefónnym číslom 055/333 33 31 je aktuálne cestujúcim k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Hlásiť je možné:

 • nevypravené spoje,
 • chronické meškania,
 • predčasné odchody spojov,
 • nevhodné správanie vodiča alebo spolucestujúcich,
 • nevhodné hygienické podmienky,
 • úniky tržieb v dôsledku nevydávania cestovných lístkov.

Vyhľadávanie autobusových spojení:

 1. Webová stránka: www.ubian.sk
 2. Webová stránka: www.cp.hnonline.sk

Dopravné licencie na pravidelnú (autobusovú) dopravu

Prešovský samosprávny kraj, ako dopravný správny orgán,  rozhoduje v správnom konaní o udelení, zmene, prevode a odňatí dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú (prímestskú alebo diaľkovú) dopravu na základe ktorej prevádzkovateľ (dopravca) získa oprávnenie prevádzkovať na nej pravidelnú vnútroštátnu dopravu.

V konaní pôjde o udelenie dopravnej licencie, ktorou sa zabezpečí obslužnosť nepresahujúca územie Prešovského kraja alebo presahujúca územie ak trasa začínana území Prešovského kraja.

Dopravcovia – prevádzkovatelia cestnej dopravy môžu podať návrh na začatie konania:

 • o udelenie,
 • na zmenu,
 • na prevod, 
 • na odňatie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú dopravu.

Návrhy je možné podávať:

Za vydanie dopravnej licencie alebo jej zmeny je potrebné uhradiť správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zákonu o správnom konaní.  

Legislatíva k tejto agende: zákon č. 56/2012 Z.z. cestnej doprave.

Publikované: 18. 6. 2021

Aktualizované: 27. 5. 2024