Povolenia prevádzkovej dráhy

Povolenia na prevádzkovanie dráhy na území PSK

V zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o dráhach“) sú za dráhy považované:

  • koľajové dráhy,
  • trolejbusové dráhy,
  • lanové dráhy.

V tejto súvislosti podľa § 29 ods. 2, 68 zákona o dráhach Prešovský samosprávny kraj (ďalej ako „PSK“):

  • vydáva povolenie na prevádzkovanie trolejbusovej dráhy,
  • vydáva zmeny povolenia na prevádzkovanie trolejbusovej dráhy
  • zrušuje vydané povolenia na prevádzkovanie trolejbusovej dráhy.

Prevádzkovateľom dráhy je ten:

  • kto má platné povolenie regulačného orgánu na prevádzkovanie dráhy,
  • má uzatvorenú zmluvu o prevádzkovaní dráhy s vlastníkom dráhy, ak sám nie je vlastníkom dráhy,
  • zamestnáva na prevádzkovanie dráhy osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť na výkon práce. 

Lehota na vybavenie žiadosti o vydanie/zmenu alebo zrušenie povolenia na prevádzku trolejbusovej dráhy je 30 dní od začatia konania. V zložitých prípadoch do 60 dní. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani do 60 dní, odvolací orgán ju môže ju primerane predĺžiť. Na toto konanie sa podľa § 50 ods. 4 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, t. j. zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Za vydanie povolenia na prevádzkovanie trolejbusovej dráhy a siete tejto dráhy, vykonanie zmeny vo vydanom povolení podanie a za vydanie druhého povolenia sú účtované poplatky v zmysle zákona o správnom konaní a sadzobníka.

Žiadosť o vydanie/vykonanie zmeny povolenia na prevádzkovanie trolejbusovej dráhy a siete tejto dráhy (vrátane vydania druhého povolenia) je možné podať:

Publikované: 7. 7. 2016

Aktualizované: 13. 3. 2023