Odbor dopravy

Dokumenty a tlačivá odboru

Prepravno-tarifný systém Integrovaného dopravného systému

Odborná štúdia bola vypracovaná na základe zmluvy o dielo medzi objednávateľom Úradom Prešovského samosprávneho kraj a spracovateľom Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Prešovský samosprávny kraj má zámer vybudovať v kraji funkčný Integrovaný dopravný systém (ďalej ako „IDS“) verejnej osobnej doprave s prepojením najmä na susedný Košický samosprávny kraj. Daná odborná štúdia je nevyhnutným predpokladom pre spracovanie ďalších strategických dokumentov (Plán udržateľnej mobility, Plán dopravnej obslužnosti atď.) pri budovaní IDS.

Špecifické ciele odbornej štúdie:

1 Definovať a opísať hlavné zámery a ciele zavedenia Integrovaného dopravného systému (IDS) v Prešovskom samosprávnom kraji s väzbou na okolie (Košický samosprávny kraj).

2 Navrhnúť prepravný poriadok IDS v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorý umožní zapojiť všetky systémy verejnej dopravy.

3 Navrhnúť tarifný systém IDS v Prešovskom samosprávnom kraji vo variantných riešeniach.

4 Navrhnúť postup začlenenia jednotlivých území kraja do systému IDS.

5 Spracovať štúdiu realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia integrovaného dopravného systému.

Publikované: 3. 8. 2020

Aktualizované: 13. 3. 2023