Legislatíva a právne predpisy

Legislatíva v oblasti dopravy

 •  Zákon č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MDVRR SR č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností o orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
 • Organizačný poriadok Úradu Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení
 • Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov

Legislatíva v oblasti dráh a dopravy na dráhach

 • Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
 • Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
 • Smernica MDPT SR, sekcie železničnej dopravy a dráh č. 59/2010 o preukaze na vedenie dráhového vozidla, podrobnostiach pre vydanie poverovania pre právnické osoby, o odbornej príprave a skúške skúšobného komisára
 • Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
 • Vyhláška 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších zmien
 • Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií
 • Zákon č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 461/2009 Z. z. Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností o orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
 • Organizačný poriadok Úradu Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení
 • Príslušné STN

Legislatíva v oblasti pozemných komunikácií

 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 35/1984 Zb. vykonávacia vyhláška k zákonu o pozemných komunikáciách
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • Zákon 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností o orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
 • Organizačný poriadok Úradu Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení

Publikované: 23. 5. 2023

Aktualizované: 3. 1. 2024