Kompetencie podľa osobitých predpisov

Kompetencie podľa osobitných právnych predpisov a pokynov úradu PSK

Ďalšie kompetencie a činnosti odboru dopravy PSK podľa osobitných právnych predpisov a pokynov úradu PSK:

  • vybavuje sťažnosťi podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, 
  • vybavuje petície podľa zákona č. 85/1990 Zb., v znení neskorších predpisov,
  • prípravuje všeobecne záväzné právne predpisy podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, v znení neskorších predpisov,
  • plní úlohy štátnej dopravnej politiky,
  • spracováva prehľady, výkazy alebo štatistiky,
  • pripravuje podklady pre zasadnutia Komisie dopravy pri Zastupiteľstve PSK a zasadnutia Zastupiteľstva PSK,
  • vykonáva činnosti v krajských a obvodných evakuačných a protipovodňových komisiách a komisii pre ochranu ovzdušia pri KÚŽP.

Publikované: 26. 6. 2023

Aktualizované: 26. 6. 2023